Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI)

MDI toteuttaa MMM:n rahoituksella tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen.

Tietotalous ja sen luomat työpaikat ovat haaste maaseudulle sekä väestöpohjan, osaavan työvoiman, innovaatioekosysteemien että elinkeinorakenteen osalta. Nimittäin korkean teknologian teollisuus sijoittuu tyypillisesti kaupunkialueille, kun taas maaseudulla elinkeinorakenne on ennemmin luonnonvarojen jalostukseen tai alkutuotantoon painottuvaa. Monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn yleistyminen sekä koronapandemian mukanaan tuoman muuttoliikkeen osittainen kääntyminen pääkaupunkiseudulta kohti kehyskuntia ja pienempiä kaupunkiseutuja (MDI väestöennuste 2021) nähdään usein mahdollisuutena sekä kehittää Suomen alue- ja väestörakennetta että maaseudun elinkeinorakennetta. 

MATTI-hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla. 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat olemassa olevan aineiston (laadullinen aineisto sekä määrällinen tilastotietoaineisto) analysointi, teemahaastattelut, sähköinen kysely, työpajat sekä tapaustutkimus. Tutkimuksen analyysimenetelminä käytetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä skenaariotarkasteluja.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Norrum Oy:n kanssa. Hankkeen toteutus ajoittuu elokuusta 2021 joulukuuhun 2022.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. 

Päivitämme tätä sivua hankkeen edetessä. 

Lisätiedot hankkeesta

Sari Rannanpää, johtava asiantuntija, MDI
sari.rannanpaa@mdi.fi
p. 050 523 6872