Toimittajan vakuutus pakotteista

MDI vakuuttaa, ettei tarjoaja (MDI), sen omistajat, vastuuhenkilöt ja/tai lähipiiri, taikka tarjoajan käyttämät alihankkijat kuulu Euroopan unionin asettamalle pakotelistalle.

Julkaistu 8.6.2022

Yrityksen tiedot

MDI Public Oy
Y-tunnus 2474533-0, Keskuskatu 10 C 18, 60100 Seinäjoki, puh. 040 588 2839

Vakuutus pakotteista

  1. Euroopan unioni ja/tai YK on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Toimittaja vakuuttaa, että

a) edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu

  • Toimittajalle,
  • Toimittajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille,
  • Toimittajan välittömille tai välillisille omistajille,
  • sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen,
  • kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä
  • kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille,

b) Toimittaja ilmoittaa välittömästi tilaajalle, jos pakotteita asetetaan yhdellekään a) kohdassa tarkoitetulle taholle ja

c) tämän sopimuksen mukainen toiminta tai Toimittajan ja sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.

Toimittaja antaa pyynnöstä viipymättä tilaajalle tiedot välittömistä tai välillisistä omistajistaan, alihankkijoistaan ja muista edunsaajistaan. Lisäksi Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan viipymättä tilaajalle, jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle.

2. Jos

a) Euroopan unioni ja/tai YK asettaa Toimittajalle tai yllä kohdassa 1. a) tarkoitetuille tahoille pakotteita tai

b) hankintaan liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä taholle, jolle on asetettu tässä luvussa tarkoitettuja pakotteita tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi joko kokonaan tai niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, joihin pakotteet liittyvät.

3. Jos näitä vakuutuksia on rikottu, Toimittaja on velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta.


EU:n (2018) rajoittavien toimenpiteiden eli pakotteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten antamien parhaiden käytäntöjen mukaan peruste, joka on otettava huomioon arvioitaessa, onko oikeushenkilö tai yhteisö toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa, on yli 50 prosentin omistus yhteisön omistusoikeuksista tai sen osake-enemmistö. Jos kyseinen peruste täyttyy, katsotaan että oikeushenkilö tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön omistuksessa. Ko. EU:n parhaissa käytänteissä on kuvattu kahdeksan perustetta, joilla puolestaan arvioidaan, onko oikeushenkilö tai yhteisö joko yksin tai muun osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa. Arvioinnissa riittää, että yksikin kriteereistä täytyy, jolloin katsotaan, että oikeushenkilö tai yhteisö on toisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, ellei tapauskohtaisesti toisin osoiteta. Arvioinnin kriteereitä ovat mm. oikeus tai valtuus nimittää tai erottaa enemmistö hallinto- tai johtoelinten jäseniä, muiden osakkaiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella on oikeus määrätä enemmistö hallinto- tai johtoelinten jäsenistä, oikeus käyttää oikeushenkilön koko tai osaa omaisuudesta.

8.6.2022

Tommi Ranta

MDI Public Oy

Lataa tiedosto tästä: Toimittajan vakuutus pakotteista ja sopimusehtojen täydentäminen, MDI Public Oy