Työllisyys

Tällä hetkellä käynnissä olevassa TE-palvelut 2024 -uudistuksessa siirretään TE-palvelut kunnille. Uudistuksen tarkoituksena on tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita.

TE 2024 -uudistuksen toteutuksen tuki

Tällä hetkellä käynnissä olevassa TE-palvelut 2024 -uudistuksessa siirretään TE-palvelut kunnille. Uudistuksen tarkoituksena on tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita. Samaan aikaan valmistella ovat myös pohjoismaisen työvoimapalveluiden malli sekä digitaalisten TE-palveluiden uudistus.

TE24-uudistuksella on suuri merkitys kunnille. Me autamme sinua ottamaan muutoksen haltuun!

Yleisesti asiantuntemuksestamme

Toteutamme tutkimuksia, selvityksiä ja arviointeja työpolitiikan alalla. Analysoimme työmarkkinoiden dynamiikkaa ja erityisesti työn tarjonnan ja kysynnän kohtaantoa, jossa niin työvoimapoliittisten toimenpiteiden, sosiaaliturvajärjestelmän, verotuksen kuin osaamisen ja toimintakyvyn kysymykset ovat keskeisiä.

Työ- ja työllisyyspolitiikalla tavoitellaan työpaikkojen ja työllisyyden lisäämistä sekä työttömyyden vähentämistä. Viime aikoina työ- ja työllisyyspolitiikassa on korostunut työvoiman tarjonnan lisääminen, mutta hyvä työllisyys ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät monipuolisia keinoja sekä eri politiikkatoimien yhdistelmää. Työllisyys ja työllisyyden hoito nähdään yhä vahvemmin sekä julkisen talouden tasapainottamisen välineenä että alueiden elinvoimatekijänä.

Viime vuosina olemme toteuttaneet työllisyyteen liittyviä hankkeita seuraavissa teemoissa:

  • työvoimapalvelujen ja politiikkatoimien tehokkuus ja vaikuttavuus
  • palvelurakenteiden uudistusten vaikutukset
  • osaavan työvoiman saatavuus
  • alueellisten työvoimatarpeiden ennakointi
  • erilaisten työllisyyskokeilujen tuloksellisuus sekä
  • TE 2024 -uudistuksen toteutuksen tuki. 

Yhteistä näille hankkeille on ollut se, että niillä on pyritty edistämään työllisyyttä edistävien politiikkatoimien vaikuttavuutta sekä vaikuttavuuslähtöistä kehittämistä.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen on noussut ajankohtaiseksi teemaksi työelämän murroksen ja digitalisaation synnyttämien uudenlaisten osaamistarpeiden ja -vajeiden myötä. Yksilötasolla osaamisen kehittämisellä yleensä tarkoitetaan työntekijän tietojen ja taitojen kartuttamista ja kehittämistä esimerkiksi erilaisten koulutusten avulla ja oman osaamisen tunnistamista tukemalla. 

Osaamisen kehittäminen on tärkeä päämäärä myös valtakunnan politiikan tasolla, sillä se on olennaisesti yhteydessä muun muassa 

  • työllisyysasteen nostamiseen, 
  • työurien pidentämiseen, 
  • osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen sekä 
  • työurien mielekkyyden edistämiseen. 

Jatkuva oppiminen on yksi osaamisen kehittämiseen kytkeytyvistä käsitteistä. Jatkuva oppiminen edesauttaa osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän eri vaiheissa. Jatkuva oppiminen ei ole sidoksissa ainoastaan koulutusjärjestelmään vaan tarkoituksena on, että sen avulla osaamista voidaan kehittää joustavasti myös työn ohessa. Näin ollen tulevaisuudessa tulevat korostumaan yhä enenevissä määrin työelämän, koulutuksen ja jatkuvan oppimisen välinen vuoropuhelu sekä niiden välisten suhteiden kehittäminen koko yhteiskunnan tasolla.

Anu Tirkkonen