Aluekehityksen laaja tilannekuva

Aluekehityksen laaja tilannekuva tarkastelee alueiden kehitystä 17 tarkoin valikoidun indikaattorin avulla.

Kokoamamme aluekehitystä kuvaava kokonaisindeksi (AKI) piirtää Suomen kuntien elinvoiman kehityskuvaa kuuteen (6) aluekehityksen dynamiikkaan perustuen. Kokonaisindeksi (AKI) vertaa kuntien työllisyyden, vetovoiman, yritystoiminnan, koulutuksen ja hyvinvoinnin sekä talouden kehittymistä 17 tilastollisella muuttujalla. Kunkin dynamiikan pisteet syntyvät 2–3 indikaattorin perusteella ja pisteitä annetaan kustakin indikaattorista väliltä 0-100.

Kunkin indikaattorin perusteella heikoin kunta saa 0 pistettä ja parhaiten pärjäävä kunta 100 pistettä. Dynamiikoissa indeksipisteet lasketaan yhteen ja aluekehitysken kokonaispisteisiin lasketaan kaikkien dynamiikkojen yhteispisteet. Indeksin kokonaispisteiden teoreettinen vaihteluväli on 0–1700 pistettä. Vuoden 2020 indeksissä kuntien todellisten pisteiden vaihteluväli on 197–1497 pistettä.

Aluekehityksen kokonaispisteiden ja dynamiikkojen taustalla olevien indikaattorien tarkemmat määrittelyt ja kuvaukset löytyvät täältä.

Suomen kuntien aluekehityksen kokonaispisteet

Alla olevassa aurinkokaaviossa kuvataan kunkin kunnan kokonaispisteet (ympyrän keskellä) ja auringon säteillä kunkin 17 indikaattorin perusteella annetut pisteet. Muuttujien pisteet ovat normalisoitu välille 0–100 pistettä, eivätkä ne siis kuvaa todellista lukuarvoa. Kunkin indikaattorin perusteella heikoiten pärjäävä kuntaa saa 0 pistettä ja parhaiten pärjäävä kunta 100 pistettä. Tarkkoihin lukuarvoihin ja indikaattorien kehitystietoihin pääsee käsiksi MDI:n tietopalveluiden maksullisessa versiossa.

Oikealla puolella olevalla kartalla esitetään puolestaan kokonaispisteet kunnittain. Kuntien väri määräytyy kokonaispisteiden perusteella ja kuhunkin eri väriluokkaan kuuluu yhtä monta kuntaa.

Tarkasteltavaa kuntaa voit vaihtaa alasvetovalikosta.

Interaktiiviset visualisoinnit toimivat parhaiten tietokoneen ja tabletin näytöillä. Visualisoinnit saat ladattua omalle koneellesi visualisointien oikeasta alanurkasta.

HUOM! Indeksi ja visualisoinnit päivitetty 10.3.2021 uusimmilla tilastoilla. 

Kunnallisverotettavat tulot -indikaattorissa esiintynyt virhenäkymä visualisoinnissa oikaistu 13.4.2021

TOP10-kunnat indeksin kokonaispisteiden mukaan

Kuntien vertailu on mielekästä, kun halutaan ymmärtää nopeasti kuntien välisiä eroja ja löytää mahdollisia selittäviä tekijöitä sille miksi toiset kunnat pärjäävät paremmin kuin toiset. Syyt ilmiöiden takana auttavat kuntia kehittämään omaa toimintaansa ja kuntavertailujen avulla voidaan nopeasti tunnistaa minkä kunnan toiminnasta voitaisiin saada uusia keinoja oman kunnan kehittämiseksi.

Kuntien välinen vertailu on mielekkäintä relevantteihin verrokkeihin. Tästä syystä kuntien kokonaispisteisiin perustuvan vuosittaista sijoitusta seurataan kunnan väkilukuun perustuen. MDI:n maksullisen tietopalvelun puolella kuntien välisiin vertailuihin on mahdollista syventyä erilaisia aluetypologioita ja muita vertailukeinoja hyödyntäen. Näin kuntia voidaan vertailla esimerkiksi Tilastokeskuksen maaseutu-kaupunki -luokitukseen perustuen.

Alla olevassa visualisoinnissa kuvataan Top10-kuntien indeksipisteillä mitattua sijoituksen kehitystä viimeisen viiden vuoden aikana.

Aluekehityksen dynamiikkatarkastelu nelikenttänä

Seuraavassa visualisoinnissa esitetään kuntien sijoittuminen hajontakuviona aluekehityksen dynamiikkapisteiden perusteella. Käyttäjä voi valita molempiin akseleihin, mitä dynamiikkoja haluaa vertailla. Helpoin tapa on korostaa oma kunta siihen tarkoitetusta valikosta ja tämän jälkeen vaihdella vaaka- ja pystyakselilla näytettäviä dynaamiikkoja. Tällöin kunnan asemoitumista on helppo havainnoida eri dynamiikkapareihin perustuen.

Valittavissa olevat dynamiikat ovat: työllisyysdynamiikka, yritysdynamiikka, vetovoimadynamiikka, tulodynamiikka, koulutus- ja hyvinvointidynamiikka sekä muu elinvoimadynamiikka. Muiden dynamiikkojen pisteet vaihtelevat kunnittain 0-300p välillä, mutta muun elinvoimadynamiikan maksimipisteet ovat 200 pistettä.

Eri dynamiikkaparien perusteella parhaiten menestyvät kunnat sijoittuvat kuvion oikeaan ylänurkkaan. Vastaavasti vasemmassa alanurkassa on heikoiten pärjäävät kunnat. Vasemmassa ylänurkassa ja oikeassa alanurkassa kunnan jompi kumpi osa-alue on keskimääräistä heikompi.

Visualisointi on interaktiivinen. Kuvan oikealta puolelta löydät valikoita, joiden avulla voi korostaa tietyn tyyppisiä kuntia ja alueita. Lisäksi voit kuljettaa hiirtä kuvien päällä tai klikata kuntia, jolloin näet tarkempia tietoja osoitettavasta kunnasta.

Kuntien aluekehitysindeksin ja omien arvioiden vertailu

MDI toteuttaa vuosittain valtakunnallisen kuntakyselyn, jossa kuntapäättäjiltä ja ylimmiltä viranhaltijoilta kysytään näkemystä kunnan elinvoimapolitiikan onnistumisesta ja kunnan tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Alla olevaan nelikenttään on visualisoitu kunnittain kuntakyselyyn perustuva oma arvio elinvoimapolitiikalle (Y-akseli) ja MDI:n aluekehitysindeksin kokonaispisteet (X-akseli). Mielenkiintoiseksi visualisoinnin tekee se, että samassa visualisoinnissa on esitetty kunnan koettua onnistumista elinvoimapolitiikan osalta ja tilastotietoihin perustuvaa elinvoimaa. Lisäksi ympyröiden väri kertoo kuntien oman arvion kunnan kehitysnäkymistä 3-5 vuoden päästä.

Kuntakyselyyn vastasi vuonna 2020 yhteensä 2 598 vastaajaa yhteensä 291 kunnasta. Kuvaajassa ei ole esitetty niitä kuntia, joista oli alle 3 vastaajaa.

Klikkaa tästä ja anna meille palautetta tietopalveluista. Esitä myös toiveesi, mitä tietoa ja vertailua toivoisit tietopalveluista löytäväsi.