Arvioinnit

Arviointi ohjaa ja kehittää arvioitavaa toimintaa. Arviointi tuottaa tietoa ja käytännössä sovellettavia kehittämisehdotuksia esimerkiksi hankkeiden, ohjelmien ja organisaatioiden toiminnasta ja vaikutuksista sekä julkisten varojen käytön yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Arviointi on kuulunut osaamiseemme yrityksen alusta saakka. Vahvuutemme on toiminnan kehittämiseen tähtäävä arviointiote, jossa haemme faktapohjaisesti perusteita ja uusia ideoita kehittämistyöhön. Roolimme arvioinnissa on olla ulkopuolinen asiantuntija, joka tuottaa puolueetonta tietoa arvioinnin kohteesta.

Arvioimme hankkeiden, ohjelmien ja organisaatioiden toimintaa ja vaikutuksia. Teemme ennakoivia vaikutusarviointeja sekä sparraavia ja kehittäviä ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja.

Arvioinnit vaikuttavuuden työkaluina

Arviointi vastaa vaikuttavuuden todentamisen vaatimuksiin. Toteuttamamme arviointi tarjoaa kehittämissuositukset ja mahdollisuuden toiminnan ohjaamiseen kohti haluttuja vaikutuksia jo aikaisessa vaiheessa.

Arviointiprojekteissa havainnot ja niistä tehtävät johtopäätökset jalostuvat konkreettisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi kehittämisehdotuksiksi tai politiikkasuosituksiksi, joiden pohjalta arvioinnin kohteena olevaa toimintaa voidaan jatkossa kehittää.

Toteuttamamme arvioinnit perustuvat usein viranomaisten lainsäädännöllisiin velvoitteisiin toteuttaa ulkopuolisia arviointeja julkisten varojen käytöstään, mutta organisaatiot ja toimijat hyödyntävät osaamistamme myös vapaaehtoisesti toimintansa kehittämiseksi.

Esimerkkejä toteuttamistamme arvioinneista

Meillä on arviointikokemusta

 • EU-ohjelmista
 • erilaisista valtakunnallisista kehittämisohjelmista
 • maakuntaohjelmista
 • kehittämishankkeista
 • yksittäisistä projekteista sekä organisaatioista ja niiden toiminnasta

Esimerkkejä asiantuntemusalueistamme ovat:

 • työllisyys- ja elinkeinopolitiikka
 • innovaatiojärjestelmät ja innovaatiopolitiikka
 • kaupunki- ja maaseutupolitiikka
 • vaikuttavuusarvioinnit ja arviointimenetelmien kehittäminen

Ennakoiva vaikuttavuusarviointi

Ennakoiva vaikuttavuusarviointi tuottaa reaaliaikaista tietoa pidemmällä aikavälillä syntyvistä vaikutuksista ja auttaa tukemaan vaikutusten syntyä. Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin taustalla on kasvava tarve tunnistaa jo ennalta toiminnan vaikutukset ja viestiä niistä ymmärrettävästi päättäjille. Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin menetelmin toiminnan vaikutuksia pyritään tunnistamaan jo ennalta. Tavoitteena on tukea haluttujen vaikutusten syntyä tunnistamalla haluttuihin päämääriin johtavat vaikutuspolut.

Ennakoiva vaikuttavuusarviointi on yksi kehittävän arvioinnin muoto, ja se soveltuu niin ohjelma- ja hankejohtamisen välineeksi kuin organisaatioiden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Arviointi ei ole pelkästään tulosten ja vaikutusten analysointia vaan tärkeä toiminnan ohjauksen menetelmä ja työkalu.

Mikko Valtakari, johtava asiantuntija

Arvioinnin menetelmät

Arvioinneissa käytämme tarkoituksenmukaisia ja tehtävään soveltuvia menetelmiä, joita voivat olla esimerkiksi

 • perusteellinen dokumenttianalyysi
 • tilastolliset analyysit
 • paikkatietoanalyysit
 • toiminnalla tavoiteltavien vaikutusten syntydynamiikan mallinnukset
 • mallinnusten pohjalta luodut arviointimallit
 • malliin laadittavat vaikutusten syntyä kuvaavat mittaroinnit

Kehitämme arviointimenetelmiä yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Arvioinneissa keräämme tarvittavan määrän uutta aineistoa riittävän kokonaiskuvan muodostamiseksi arvioinnin kohteesta. Tyypillisimpiä menetelmiä aineiston keräämisessä ovat laajojen tilastoaineistojen yhdistely, sähköiset kyselyt ja karttapohjaiset kyselyt sekä teemoitetut ja avoimet yksilö- ja ryhmähaastattelut. Lisäksi toimenpide-ehdotusten muotoilussa käytämme erilaisia arviointi- tai sparraustyöpajoja, joissa voidaan syventää yhteistä tulkintaa arviointikohteesta.

Pyydä tarjous

Miten arviointi voisi palvella toimintanne kehittämistä?