Aluekehityksen kokonaisindeksin muodostaminen

Kuntien aluekehityksen kokonaisindeksi (AKI) muodostetaan laskemalla indeksipisteet kuuden kuntakehitystä kuvaavan osa-alueen muuttujille ja laskemalla tämän jälkeen kaikki pisteet yhteen. Osa-alueittain kunnat saavat dynamiikkapisteitä 0-300p väliltä (muun elinvoimadynamiikan maksimipisteet ovat 200p). Tämä luku jaetaan 17:lla eli dynamiikkoihin sisältyvien indikaattoreiden määrällä. Tällöin kokonaispisteiden teoreettiseksi maksimiarvoksi tulee 100 pistettä.

Muuttujiksi on valittu kuntien kehitystä laaja-alaisesti kuntien kehitystä kuvaavia tietoja, jotka myös nostavat tehokkaasti esiin kuntien välisiä eroja. Indeksi- ja dynamiikkapisteet toimivat hyvänä lähtökohtana kuntakehitystä avaaville syventäville tarkasteluille sekä kehitystoimenpiteiden pohdinnalle.

DynamiikkaMittariAjankohta vuoden 2022 indeksissäLähde
työllisyysdynamiikkatyöllisyysaste 18–64 v.2020
Tilastokeskus
työttömyys (TEM:in työttömät työnhakijat/Tilastokeskuksen työvoimalla)kuukausitiedoista laskettu keskiarvo vuodesta 2021Tilastokeskus/TEM
taloudellinen huoltosuhde2020
Tilastokeskus
yritysdynamiikkaaloittaneet yritykset /1000 as2021
Tilastokeskus
yritysten toimipaikkojen liikevaihto, muutos %2019- 2020
Tilastokeskus
avoimen sektorin osuus kaikista työpaikoista2020
Tilastokeskus
vetovoimadynamiikkaväestönlisäys2020- 2021
Tilastokeskus
alle 55-vuotiaiden osuus2021
Tilastokeskus
valmistuneiden asuntojen määrä/10000 as12/2021 (liukuva vuosisumma)Tilastokeskus, Rakennustuotantotietokanta
tulodynamiikkakunnallisvero €/as2020
Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit
BKT €/asukas seutukunnittain, käyvin hinnoin2019
Tilastokeskus
tuloveroprosentti2020
Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit
koulutus- ja hyvinvointidynamiikkakorkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneistä2021Tilastokeskus
vain perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneistä2021Tilastokeskus
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu2019THL, Sotkanet
muu elinvoimadynamiikkavanhojen osakeasuntojen kauppojen määrä /10 000 as2021Tilastokeskus
vieraskielisten osuus väestöstä2021Tilastokeskus

Työllisyysdynamiikasta saa parhaat pisteet saa maan korkeimmalla työllisyysasteella, alhaisimmalla työttömyysasteella ja parhaimmalla huoltosuhteella (korkein työllisen väestön osuus koko väestöstä).

Yritysdynamiikasta saa maan korkeimmalla aloittaneiden yritysten määrällä, yritysten toimipaikkojen liikevaihdolla ja avoimen sektorin työpaikkaosuudella.

Vetodynamiikasta saa maan korkeimmalla vuotuisella väestönlisäyksellä, alle 55-vuotiaiden osuudella ja valmistuneiden asuntojen asukaslukuun suhteutetulla määrällä.

Tulodynamiikasta parhaat pisteet saa maan korkeimmalla asukaslukuun suhteutetulla kunnallisverotettavien tulojen määrällä, bruttokansantuotteella ja alhaisimmalla tuloveroprosentilla.

Koulutus- ja hyvinvointidynamiikasta parhaat pisteet saa maan korkeimmalla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudella, alhaisimmalla ainoastaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuudella sekä alhaisimmalla sairastavuusindeksillä.

Muusta elinvoimadynamiikasta saa parhaat pisteet maan korkeimmalla asukaslukuun suhteutetulla vanhojen osakeasuntojen kauppojen määrällä ja vieraskielisten väestöosuudella.