Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Sormet näpyttelevät läppäriä.

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella tukenut ilmiöön pureutumista vahvistamalla osaamista, muun muassa Osaavat-hankkeen avulla, jossa on vahvistettu ammattilaisten osaamista, kehitetty tiedonkeruuta sekä vahvistettu kansalaisyhteiskunnan roolia viharikosten vastaisessa työssä.

Osana Osaavat-hanketta MDI on ollut tukemassa kehittämistyötä, jolla on osallistettu, ideoitu ja testattu laajassa toimijaverkostossa viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn yhteensovittamista ja vaikuttavuutta vahvistavaa osaamiskeskusta. Malli on hakenut vertailukohtaa muista EU-maista, erityisesti Espanjan OBERAXE-osaamiskeskuksesta.

Raportissa hahmotetaan rooleja ja tehtäviä suhteessa jo toiminnassa olevien viranomais-  ja asiantuntijatahojen rooleihin. Lisäksi raportti sisältää ehdotuksen kolmivaiheiselle liikkeellelähtökokeilulle ja toiminnan seurantaa ja liikkeellelähtövaihetta tukevan ennakoivan vaikuttavuusmallin. 

Report also includes a summary in English. Rapporten innehåller också en sammanfattning på svenska.

Materiaalit: