Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Sormet näpyttelevät läppäriä.

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella tukenut ilmiöön pureutumista vahvistamalla osaamista, muun muassa Osaavat-hankkeen avulla, jossa on vahvistettu ammattilaisten osaamista, kehitetty tiedonkeruuta sekä vahvistettu kansalaisyhteiskunnan roolia viharikosten vastaisessa työssä.

Osana Osaavat-hanketta MDI on ollut tukemassa kehittämistyötä, jolla on osallistettu, ideoitu ja testattu laajassa toimijaverkostossa viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn yhteensovittamista ja vaikuttavuutta vahvistavaa osaamiskeskusta. Malli on hakenut vertailukohtaa muista EU-maista, erityisesti Espanjan OBERAXE-osaamiskeskuksesta.

Raportissa hahmotetaan rooleja ja tehtäviä suhteessa jo toiminnassa olevien viranomais-  ja asiantuntijatahojen rooleihin. Lisäksi raportti sisältää ehdotuksen kolmivaiheiselle liikkeellelähtökokeilulle ja toiminnan seurantaa ja liikkeellelähtövaihetta tukevan ennakoivan vaikuttavuusmallin. 

Report also includes a summary in English. Rapporten innehåller också en sammanfattning på svenska.

Materiaalit:

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa