Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Kaukajärven ja Annalan visiotyö. Kuva: Tampereen kaupunki

Kuva: Tampereen kaupunki

Lähiöiden kehittäminen on merkittävä kaupunkipolitiikan osa-alue, sillä lähiöt ovat koti suurelle osalle urbaaneista suomalaisista. Kaupunkilaisten hyvinvointi, alueiden eriytyminen, osallisuuden tunne oman arkiympäristön muovaamisessa, ja koko kaupungin elinvoimaisuus ovat kaikki kysymyksiä, jotka kietoutuvat lähiöissä tehtäviin ratkaisuihin.  Lähiöiden menestys tulevaisuudessa riippuu pitkälti siitä, miten ne ovat kytkeytyneet osaksi muuta kaupunkia  ja miten ne kykenevät vastaamaan nykykaupunkilaisten elämäntapojen mukaiseen palvelukysyntään.

Kaupunginosavisio syntyi tarpeesta kehittää aluetta  

Kaukajärvellä ja Annalassa toteutettavalla kaupunginosaohjelmalla 2023–2025 parannetaan alueen vetovoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Osana kaupunginosaohjelmaa MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi laativat vision, joka syntyi tarpeista muodostaa alueen kehittämiselle suunta ja tarjota selkänoja vuosikymmenten yli kantavalle tekemiselle.  

Kaukajärveä ja Annalaa halutaan kehittää edistämällä viihtyisyyttä ja turvallisuutta, asumisen monipuolisia ratkaisuja sekä asukkaiden ja toimijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Alue on ominaispiirteiltään kiinnostava yhdistelmä kulttuurihistoriallisuutta ja luonnonläheisyyttä, joten nämä näkökulmat ovatkin vahvasti läsnä alueen kehittymistä vauhdittavassa kaupunginosavisiossa ”Elämää kuin pikkukaupungissa”.

– Jokaisesta kaupunginosasta löytyy erityisiä helmiä ja on tärkeää ymmärtää niiden merkitys sekä kehittää aluetta näiden erityispiirteiden mukaan. Kaukajärven ja Annalan visiotyössä yhdeksi helmeksi tunnistettiin Haiharan kartanon alue, kertoo MDI:n projektipäällikkö Timo Hämäläinen. 

Teemoiksi muotoutuivat luonto, yhteisö ja elävyys 

MDI:n ja Uusi Kaupunki -kollektiivin hahmottelemassa visiossa on kolme teemaa: luonto, yhteisö ja elävyys. Luonto-teemassa tavoitteena on luonnosta huolehtiminen, kutsuvat luontovirkistyspalvelut ja puistot sekä liikkumiseen kannustava ympäristö. Yhteisö-teeman avulla tavoitellaan yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistämistä. Siihen sisältyvät nuorten osallisuuden tukeminen, Haiharan kartanon alueen vetovoimaisuuden ja kaupunginosan palvelujen monipuolisuuden kehittäminen. Elävyys-teemassa tavoitteena ovat laadukkaat julkiset kaupunkitilat ja myös alueen liikenneturvallisuuden edistäminen, sujuva joukkoliikenne sekä asuntokannan monipuolistaminen. 

Vision lisäksi työssä laadittiin myös kaupunginosaohjelman toimenpideohjelma, joka koostuu kaupungin eri toimialojen, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja muiden alueen toimijoiden vuosien 2023–2025 kehittämistoimista. Ensimmäisiä konkreettisia toimia on jo käynnissä. Esimerkiksi lämminhenkinen kohtaamispaikka Mummun ja vaarin tupa lapsiperheille ja ikäihmisille on aloittanut toimintansa ja ensi vuonna toteutetaan asukkaiden toivoma koirapuiston uudistus sekä Kaukajärveltä Annalaan ja Kisapirtille johtavan ulkoilureitin kunnostus. 

Paikallisyhteisö vahvasti mukana tulevaisuuskuvan luomisessa 

Kaupunginosavision pohjaksi MDI:n ja Uusi Kaupunki -kollektiivin asiantuntijat tekivät tiiviissä vuorovaikutuksessa Tampereen kaupungin kanssa laajan aluetta koskevan taustatyön, joka palvelee kaupunginosan kehittämistä. Taustatyön pohjalta koottiin yhteen eri tietolähteistä tilannekuva Kaukajärven ja Annalan kehityksen suunnasta ja lopullinen visio luotiin tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.  

Kaukajärven ja Annalan vision tekemiseen osallistui lopulta yhteensä noin 2000 alueen asukasta ja noin 100 toimijaa. Asukkailta kerättiin tietoa asukaskyselyllä, asukastapahtumassa sekä alueen palveluiden ja tapahtumien kautta, jotka edistivät alueen yhteisen tulvaisuuden tahtotilaa.  

– Eräs asukas totesi yhdessä tapahtumassa, että kun kehitetään, kehitetään yhdessä. Tämä kuvastaa mielestäni hyvin sitä, miten alueita tulisi kehittää: yhdessä innolla ja rohkeudella, painottaa visiotyössä mukana ollut MDI:n asiantuntija Iina Tunkkari. 

Visiotyö toteutettiin Tampereen kaupungille ja kumppaninamme työssä toimivat Uusi Kaupunki -kollektiivin Arkkitehdit Tommila Oy:n ja JADA Arkkitehtien (JADA Oy) asiantuntijat. Olemme myös aiemmin toteuttaneet visiotöitä yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa: Mellunkylän visiotyön, Malmin kehittämisen skenaario- ja visiotyön sekä Lapilan visiotyön. 

Referenssi

Kaukajärvi-Annalan kaupunginosavisio

Lue lisää

Kaupunkiosaohjelman verkkosivu
Uutinen Tampereen kaupungin verkkosivuilla