Tutkimustietoa TET-jaksojen paremmaksi hyödyntämiseksi

Opetussuunnitelman mukaan peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja eli TET-jaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Tutustumisjaksojen aikana oppilas työskentelee valitsemassaan tai hänelle määrätyssä työpaikassa aikuisen ohjauksessa. TET-jaksot koskettavat lähes jokaista yläkouluikäistä nuorta, mutta niiden toteutumisesta, seurannasta ja kokemuksista ei ole vielä tarpeeksi kattavasti tietoa.

MDI Publicin, Nuorisotutkimusseuran ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeessa tuotetaan tietoa peruskoulun työelämään tutustumisjaksojen potentiaalin paremmaksi hyödyntämiseksi osana perusopetuksen kehittämistä. Huomion kohteena ovat oppilaiden jatko-opintovalmius, työelämään kiinnittyminen, syrjäytymisen ehkäisy, taustaerojen tasoittaminen ja yhdenvertaisuus. 

Hankkeen tavoitteena on:

  1. kartoittaa TET-jaksojen toteutukseen liittyviä hallinnollisia malleja ja käytäntöjä kouluissa ja kunnissa sekä opettajien ja oppilaanohjaajien näkemyksiä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista
  2. kartoittaa työnantajien ja elinkeinoelämän sekä muiden TET-jaksojen kehittämisen kannalta tarpeellisten sidosryhmien näkemyksiä yhteistyöstä ja kehittämistarpeista niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla

 

Hankkeen johtajana toimii MDI:n johtava asiantuntija Mikko Valtakari. MDI:n kumppaneina toimivat Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa, ja se kytkeytyy teemaan 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. 

Hanke on käynnissä 3/2021-3/2022 ja sen etenemistä voit seurata hanke-sivuilla: mdi.fi/tetti-hanke

Lue lisää myös VN TEASin sivuilta.

Yhteyshenkilöt

Mikko Valtakari, MDI
Minna Mayer, MDI
Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusseura
Mila Hakanen, Otus