Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana (TETTI-hanke)

Opetussuunnitelman mukaan peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja eli TET-jaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Tutustumisjaksojen aikana oppilas työskentelee valitsemassaan tai hänelle määrätyssä työpaikassa aikuisen ohjauksessa. TET-jaksot koskettavat lähes jokaista yläkouluikäistä nuorta, mutta niiden toteutumisesta, seurannasta ja kokemuksista ei ole vielä tarpeeksi kattavasti tietoa.

Hanke

MDI Publicin, Nuorisotutkimusseuran ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeessa tuotettiin tietoa peruskoulun työelämään tutustumisjaksojen potentiaalin paremmaksi hyödyntämiseksi osana perusopetuksen kehittämistä. Huomion kohteena olivat oppilaiden jatko-opintovalmius, työelämään kiinnittyminen, syrjäytymisen ehkäisy, taustaerojen tasoittaminen ja yhdenvertaisuus. 

Hankkeen tavoitteet olivat:

  1. kartoittaa TET-jaksojen toteutukseen liittyviä hallinnollisia malleja ja käytäntöjä kouluissa ja kunnissa sekä opettajien ja oppilaanohjaajien näkemyksiä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista
  2. kartoittaa työnantajien ja elinkeinoelämän sekä muiden TET-jaksojen kehittämisen kannalta tarpeellisten sidosryhmien näkemyksiä yhteistyöstä ja kehittämistarpeista niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla

Aineisto

TET-jaksojen aikaisempi tutkimus on ollut vähäistä. Tästä johtuen hankkeessa kerättiin aineistoa hyvin monipuolisesti, erilaisin menetelmin ja eri kohderyhmiltä. Tutkimus oli valtakunnallinen ja aineistoa kerättiin eri puolilta maata, isoilta ja pieniltä paikkakunnilta. Alueellisuus oli tärkeässä roolissa tutkimuksessa, koska yhtenä tarkasteltavana kokonaisuutena olivat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat.

Laadullista aineistoa kerättiin haastatteluilla ja kahdella eri kyselyllä. Haastattelujen ja kyselyiden kohderyhmänä olivat rehtorit, opot, koulujen muut työntekijät sekä työnantajapuolen edustajat. Lisäksi tutkimuksessa kerättiin materiaalia nuorilta itseltään.

Tulokset

Materiaalit

TETTI-hankkeen tuloksista on koottu nuorille suunnattu video, jonka tarkoituksena on kertoa tutkimuksen keskeisistä tuloksista yläkouluikäisille nuorille, joilla TET-jakso on ajankohtainen.

Tutkimusryhmä

Hankkeen johtajana toimi MDI:n johtava asiantuntija Mikko Valtakari. MDI:n kumppaneina toimivat Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa, ja se kytkeytyy teemaan 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi.  Hanke on käynnissä 3/2021-3/2022.

Lue lisää myös VN TEASin sivuilta.

Yhteyshenkilöt

Mikko Valtakari, MDI
Minna Mayer, MDI
Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusseura
Mila Hakanen, Otus