Selvitys tarjoaa työkaluja asuntopoliittisten ohjelmien laadintaan

Selvitys kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä on valmistunut. Selvityksen mukaan kuntien asuntopoliittisten ohjelmien kytkökset maa- ja kaavoituspolitiikkaan vahvistavat toimien strategisuutta ja vaikuttavuutta. Asuntopolitiikassa ohjelman valmistelun ja toteutuksen monialaisuuteen ja tietopohjan vahvistamiseen tulee panostaa.

Asuntopoliittiset ohjelmat ovat sekä sisällöltään että strategiselta otteeltaan vaihtelevia. Asuntopolitiikkaan vaikuttavat mm. väestönkehitys ja muiden kuntien ja seututason MAL-ratkaisut. Ohjelman laadintaprosessin tietopohjaa, monialaisuutta ja osallistamista tulee vahvistaa ja asuntopoliittisten ohjelmien seurannan ja vaikuttavuuden arviointia systematisoida. Seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnissa on kuntakohtaisia eroja, mutta MAL-kaupunkiseutujen yhteisiä ja jaettuja hyviä käytäntöjä voidaan hyödyntää muuallakin.

Selvityksen toteuttivat MDI ja Kaupunkitutkimus TA Oy, ja sen tilasivat MAL-verkosto ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Työn tavoitteena oli kehittää kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuutta, monialaisuutta ja osallistavuutta, mallintaa niiden ideaaliprosessi ja kehittää asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista eri kokoisissa kunnissa. Työ toteutettiin keväällä 2020, ja sen aineisto kerättiin kyselyn, haastattelun ja työpajan avulla.

Materiaalit

Tiedote

Raportti

Hankkeen tulokset videolla

Hankkeen esittelykalvot

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa