MDI toteuttaa Fingon vaikuttamistyön arvioinnin

Fingo on suomalainen kattojärjestö 300:lle kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja globaalikasvatusta tekevälle jäsenjärjestölle, joka perustettiin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen yhdistäessä toimintansa syksyllä 2018. Järjestön vaikuttamistyö keskittyy erityisesti kestävän kehityksen, kehityspolitiikan, ilmastonmuutoksen ja kestävän talouden teemoihin. Fingon kehitysyhteistyöohjelma on laadittu vuosille 2019-2021 ja sen keskeisenä ohjelmatavoitteena on ollut, että poliittiset päättäjät ja viranhaltijat hyödyntävät kansalaisyhteiskunnan asiantuntemusta ja edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä päätöksenteossa. Vaikuttamistyön tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon järjestön edistämien tavoitteiden mukaisesti. MDI toteuttaa Fingon vaikuttamistyön arvioinnin heinä-lokakuun 2020 aikana ennakoivana vaikuttavuusarviointina, jossa toimintaa arvioidaan suhteessa pitkän aikavälin tavoitteisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön ja sen tarpeisiin. Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin prosessissa vaikutusten syntypolut mallinnetaan ja polkujen avulla tarkastellaan, onko tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia saatu aikaiseksi ja erityisesti ollaanko pidemmällä aikavälillä havaittavaksi tulevia vaikutuksia/päämääriä saavuttamassa. Arviointityön aikana laaditaan malli, joka tukee toiminnan kehittämistä, erityisesti seuraavaa vuosien 2022-2025 vaikuttamistyön ohjelmaa ajatellen.

Tehtävän väliarvioinnin aineistoina hyödynnetään Fingon strategisen johtamisen aineistoja, kirjallisia materiaaleja ja haastatteluja. Arvioinnilla pyritään tukemaan toiminnan kehittämistä, erityisesti seuraavaa vuosien 2022-2025 ohjelmaa ajatellen.

Arviointi valmistuu lokakuussa 2020.

Lisätietoja antavat

Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI
kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi

Senja Väätäinen-Chimpuku, Fingo
senja.vaatainen@fingo.fi

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa