MDI mukana Pohjois-Pohjanmaan muutosajan maakuntaohjelman valmistelussa

MDI tuki Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoita maakuntaohjelman 2022–2025 laadinnassa. Pohjois-Pohjanmaan uusi maakuntaohjelma on ihmislähtöinen ja muutosajan ohjelma, joka tuo näkyväksi ilmiöiden kautta muutoksen ja sen tekemisen. Valmistelussa pyrittiin entistä tavoitteellisempaan ja vaikuttavampaan ohjelmaan sekä nostettiin vahvemmin esille kuntien rooli.

Ohjelma korostaa aiempaa vahvemmin maakunnan kansainvälistä ja kansallista veto- ja pitovoiman merkitystä. Ohjelman keskiöön nousevat erityisesti ilmastokysymykset ja energiamurros sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen kehitys.

Ohjelmavalmistelun tuki jakautui kolmeen osaan: 1) toimintaympäristön muutosten tunnistaminen vuorovaikutteisesti ja muutosvoimien kokoaminen ohjelmatyön pohjaksi, 2) maakuntaohjelmaprosessin ja ohjelmavalmisteluun liittyvän vuorovaikutuksen fasilitointi ja materiaalin kokoaminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 strategisten kehittämisteemojen ja sisältövalintojen pohjaksi ja 3) maakuntaohjelman sisällön tarkentaminen sparraamalla valittujen kehittämisteemojen ympärille muodostettuja ilmiöryhmiä.

Laajan yhteisen työskentelyn kautta on pyritty varmistamaan samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin.

Osana maakuntavalmistelua keväällä 2021 toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton ja maakuntalehti Kalevan kanssa tulevaisuusbarometri, blogi- ja kirjoitussarja, jolla pyrittiin viestintäkampanjan hengessä tukemaan tukemaan maakuntaohjelmasta viestimistä keväällä 2021.

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnos maakuntaliiton sivuilla

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelman blogisarja

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa