MDI mukana Pohjois-Pohjanmaan muutosajan maakuntaohjelman valmistelussa

MDI tuki Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoita maakuntaohjelman 2022–2025 laadinnassa. Pohjois-Pohjanmaan uusi maakuntaohjelma on ihmislähtöinen ja muutosajan ohjelma, joka tuo näkyväksi ilmiöiden kautta muutoksen ja sen tekemisen. Valmistelussa pyrittiin entistä tavoitteellisempaan ja vaikuttavampaan ohjelmaan sekä nostettiin vahvemmin esille kuntien rooli.

Ohjelma korostaa aiempaa vahvemmin maakunnan kansainvälistä ja kansallista veto- ja pitovoiman merkitystä. Ohjelman keskiöön nousevat erityisesti ilmastokysymykset ja energiamurros sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen kehitys.

Ohjelmavalmistelun tuki jakautui kolmeen osaan: 1) toimintaympäristön muutosten tunnistaminen vuorovaikutteisesti ja muutosvoimien kokoaminen ohjelmatyön pohjaksi, 2) maakuntaohjelmaprosessin ja ohjelmavalmisteluun liittyvän vuorovaikutuksen fasilitointi ja materiaalin kokoaminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 strategisten kehittämisteemojen ja sisältövalintojen pohjaksi ja 3) maakuntaohjelman sisällön tarkentaminen sparraamalla valittujen kehittämisteemojen ympärille muodostettuja ilmiöryhmiä.

Laajan yhteisen työskentelyn kautta on pyritty varmistamaan samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin.

Osana maakuntavalmistelua keväällä 2021 toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan liiton ja maakuntalehti Kalevan kanssa tulevaisuusbarometri, blogi- ja kirjoitussarja, jolla pyrittiin viestintäkampanjan hengessä tukemaan tukemaan maakuntaohjelmasta viestimistä keväällä 2021.

Lue lisää

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaluonnos maakuntaliiton sivuilla

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelman blogisarja