Ikääntyvä väestö vaatii ratkaisuja kunnilta ja hyvinvointialueilta — uusi tutkimus selvittää kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaa ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa

Ennusteen mukaan vuonna 2040 Suomessa tulee olemaan 200 kuntaa, joissa yli 65-vuotiaita on enemmän kuin kolmannes kunnan väestöstä. 16 kunnassa yli 65-vuotiaiden osuus tulee olemaan yli puolet kunnan väestöstä. Ikääntyvä väestö vaatii kunnilta ja hyvinvointialueilta ratkaisuja ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa.

Ympäristöministeriö on tukenut ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointia ja asumisen kehittämistä, josta on esimerkkinä käynnissä oleva ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma (2020–2022). Käynnissä olevassa sote-uudistuksessa asumispalveluiden järjestäminen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille, mutta kuntiin jäävät kaikki muut asumiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liittyvät tehtävät.

Ikääntyminen tuottaa kustannuspaineita palvelujärjestelmälle. Poliittisessa päätöksenteossa tarvitaan tietoa ikääntyvien asuinolojen ja asumispalvelujen kehittämisestä, jotta kansalaisille voidaan tuottaa paremmin tarpeita vastaavaa tukea.

MDI on mukana Finnish Consulting Groupin (FCG) johtamassa Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS) -tutkimuksessa, jossa ovat mukana Tahituuri Oy ja Kuntaliitto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella toteutettava tutkimus tehdään maaliskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana.

MDI:n kuntakyselystä tukea tutkimustyöhön

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä, mitä keskeisiä ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä ja ratkaisuja kunnissa ja hyvinvointialueilla on tarpeen tehdä ikääntyneiden asumisessa, asuinympäristöjen ikäystävällisyydessä ja asumispalveluissa tulevina vuosina. Tutkimuksella tuotetaan laaja-alainen kuva vaikuttavista ja kustannustehokkaista toimintatavoista ja keinoista kunnissa ja kuntayhtymissä. Tutkimuksessa laaditaan toimenpide-ehdotukset ja suositukset ikääntyneiden asumiseen liittyvälle kehitystyölle ja sen edistämiselle jatkossa.

Tutkimuksessa käytetään aineistona MDI:n syksyllä 2021 toteuttaman kuntien päättäjille ja ylimmille virkamiehille suunnatun kuntakyselyn tietoja siitä, miten kunnissa on suunniteltu järjestettäväksi ns. normaalissa vuokra-asumisessa hajautetusti tuotettava erityisryhmien asuminen sekä kuntien edustajien näkemykset siitä, mitä tulisi tehdä erityisryhmien asumisratkaisujen toteuttamiseksi tulevaisuudessa.

Tutkimuksen lisäksi MDI on maaliskuussa toteuttanut ikääntyneille suunnatun kyselyn analysoinnin. Kysely on osa Hämeenlinnan Meikä asuu missä haluu -hanketta. Kyselyn avulla saatiin tietoa siitä, millaisia ovat ikääntyvien nykyisten asumismuotojen hyvät ja huonot puolet. Lisäksi ikääntyneet kertoivat tulevaisuuden asumista koskevista toiveistaan. Kyselyyn vastanneilta saatiin kattavasti tietoa siitä, millaisia toiveita heillä on asuntotyypin ja asunnon ominaisuuksien, asuntojen sijainnin, yhteisöllisyyden ja yhteisötilojen sekä asunnon lähiympäristössä olevien toimintakykyä tukevia palveluiden suhteen.

Lue lisää:

Lisätietoa tutkimuksesta

MDI:n kuntakysely

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin