Aluehallintouudistus MDI:n vaa’assa

Valtion aluehallintoa uudistetaan samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa. Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen toiminta nykymuodossaan päättyy ja toiminnot siirtyvät itsehallinnollisiin maakuntiin 1.1.2019 alkaen.

MDI on uudistuksen ytimessä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) rahoituksella on käynnistetty VAAKA-hanke (Vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa). Tutkimuksen ensimmäinen osatehtävä kohdistuu tarkastelemaan, miten ELY-keskusten tehtävien ja TE-toimistojen palvelujen asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus varmistetaan meneillään olevassa uudistuksessa. Tutkimuksen toinen osatehtävä koskee koko aluekehittämisjärjestelmää pureutuen aluekehittämisjärjestelmän uudistamisvaihtoehtojen kartoittamiseen, punnintaan ja vaikuttavuuden arviointiin sekä rakennerahastojen hallinnointiin omana erityiskysymyksenään. Toisessa osatehtävässä tutkimusote on konsultatiivinen, ja MDI pyrkii tarjoamaan reaaliaikaista tiedollista tukea TEMin ja muiden ministeriöiden valmistelijoille pitkin vuotta.

MDI toteuttaa tutkimuksen ensimmäisen osatehtävän yhdessä Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Toiseen osatehtävään osallistuvat MDI:n lisäksi neuvonantajat Timo Aro ja Sami Moisio. Tutkimus valmistuu vuoden 2016 aikana.

VAAKA-hankkeen materiaalia kerätään tutkimuksen aikana MDI:n projektivisuille mdi.fi/vaaka.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa