Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvityksessä huomio kiinnittyy kiireen vähentämiseen ja kehityskeskusteluprosessin uudistamiseen

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mällä on käynnissä Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hank­e 1.2.2020-31.1.2023, jonka tavoitteena on edistää ja tukea Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia se­kä vä­hen­tää toi­min­taym­pä­ris­tön luo­mia pai­nei­ta. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamista sekä tuottavuutta.

Osana hanketta MDI toteutti Kainuun soten tilauksesta kehityskeskusteluselvityksen, jossa tarkasteltiin kehityskeskustelujen nykytilaa sekä sen mahdollisia vaihtoehtoja. Selvityksen tehtävänä oli tuottaa kehityskeskustelujen uudistamista varten kehityskohteita sekä ratkaisuehdotuksia. Selvitystä varten hankittiin tietoa monilta eri toimijoilta, kuten Kainuun soten työntekijöiltä, esimiehiltä ja muilta sairaanhoitopiireiltä.

Selvityksen mukaan kehityskeskustelut ovat hyvin onnistuneita, kun ne ehditään pitämään. Sekä työntekijät että esimiehet kokivat kehityskeskustelut pääsääntöisesti positiivisina tai neutraaleina. Keskustelujen ilmapiiriä kuvailtiin muun muassa avoimeksi, rennoksi ja luottamukselliseksi. Organisaation näkökulmasta kehityskeskustelut koettiin erittäin hyödyllisiksi ja niistä saadaan paljon kehitysideoita. Työntekijät ja esimiehet pitävät suurimpana haasteena kuitenkin kiirettä. Arjen hektisyyden vuoksi kehityskeskusteluja ei ehditä pitää ja koetaan, että kehityskeskustelujen pitämistä ei priorisoida riittävästi.

Kehityskeskusteluiden parantamisessa tulisikin kiinnittää huomio etenkin kiireen vähentämiseen ja kehityskeskusteluprosessin uudistamiseen. Keskeisimpänä ehdotuksena on ryhmäkehityskeskusteluiden laajempi käyttöönotto, joista oli myönteisiä kokemuksia muissa sairaanhoitopiireissä. Kainuussa niitä oli kuitenkin kokeiltu vasta vähän. Sekä työntekijät että esimiehet hyötyisivät kehityskeskustelujen sääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistamisesta. Kehityskeskusteluissa käytetty lomake tulisi uudistaa tai korvata kehityskeskustelukyselyllä, jonka kaikki täyttäisivät aina ennen keskustelua. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että koko henkilöstö, niin määräaikaiset kuin osa-aikaisetkin työntekijät, osallistuisivat kehityskeskusteluihin. Aito kuulluksi tuleminen lisää työhyvinvointia ja motivaatiota.

Videolta saat lisätietoja Kainuun soten kehityskeskusteluselvityksen tuloksista.

Lisätietoja

Minna Mayer
minna.mayer@mdi.fi
040 709 6898