Tekoäly ja digitalisaatio pk-yritysten kestävää kasvua kiihdyttämään

Työ- ja elinkeinoministeriön AI 4.0 -kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa Suomen taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä älyteknologioiden soveltamisen ja dataliiketoiminnan avulla. MDI fasilitoi ohjelmaa edeltävää valmistavan teollisuuden kestävän digitalisaation strategiaprosessia.

TEM julkaisi ensimmäisen väliraportin ohjelmastaan, jossa MDI:n kädenjälki näkyy muun muassa käyttäjätarinoiden muodossa. Ne syntyivät valmistavan teollisuuden pk-yritysten yrityshaastattelujen ja muiden strategiatyöskentelyssä käytettyjen ja syntyneiden aineistojen pohjalta. Tarinoissa kuvataan arkkityyppisiä yrityksiä, toimintaympäristöjä ja henkilöhahmoja, joiden kautta kuvataan kestävän digitalisaation, ja erityisesti tekoälyn käyttöönoton, haasteita pk-yrityksissä. Tarinoissa on sekä nykypäivän tilanne, joissa kuvataan tunnistettuja haasteita että positiivisia tulevaisuusskenaarioita, joissa kuvataan, kuinka yritykset digitalisaatiota hyödyntäen kasvattavat liiketoimintaansa.

– Käyttäjätarinoissa nousevat esiin konkreettiset haasteet uuden teknologian käyttöönotossa. Jotta tekoälyä ja digitalisaatiota voitaisiin paremmin hyödyntää pk-yrityksissä, tarvitaan uudenlaisia arvoverkkoja, osaamisen kehittämistä ja vahvaa tki-yhteistyötä, jossa myös korkeakoulut ja isot yritykset ovat mukana,  kertoo johtava asiantuntija Veera Mustonen.

Materiaalit

Tekoäly 4.0 -ohjelma: Ensimmäinen väliraportti käynnistysvaiheesta toteutusvaiheeseen

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa