Suuremmissa yrityksissä vihreä siirtymä koetaan kasvumahdollisuutena, mutta pienemmissä uhkana 

Pääsääntöisesti vihreä siirtymä luo suomalaiselle elinkeinoelämälle ja työmarkkinoille enemmän kasvun mahdollisuuksia kuin uhkakuvia. Pk-yritysten huoli on kuitenkin todellinen.

Tutkimme yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT:n kanssa, miten vihreä siirtymä vaikuttaa Suomen työmarkkinoihin ja ammattirakenteeseen. Päätulos on positiivinen: Suomen työmarkkinat ja ammatit pystyvät sopeutumaan vihreään siirtymään, minkä seurauksena korkean osaamisen ja asiantuntijatyön tarve kasvaa. Samalla toisten ammattien suhteellinen kysyntä kasvaa ja toisten tehtäväsisältö muuttuu. 

Uusia ammatteja syntyy aloille, joille vihreä siirtymä tuo kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksia, kuten energia, kiertotalous, metsä- ja biotalous.

Tässä ei kuitenkaan ole koko totuus. Yrityksissä vihreä siirtymä nähdään hyvin eri tavalla ennen kaikkea yrityksen koosta riippuen: suurille yrityksille vihreä siirtymä näyttäytyy kasvumahdollisuutena mutta pk-yrityksille uhkana.

Teimme pk-yrityksille kyselyn, jonka perusteella ne suhtautuvat epäilevästi tai negatiivisesti vihreään siirtymään ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Synkkiin näkymiin keskeisenä syynä on etenkin se, että vihreä siirtymä edellyttää suuressa osassa yrityksiä rahallisia investointeja ja lisäkoulutuksen järjestämistä, joihin pienellä yrityksellä ei ole varaa. Vihreän siirtymän arvioidaan pienissä yrityksissä jopa luovan enemmän työvoiman vähentämis- kuin lisäämistarpeita. Etenkin pienimmissä yrityksissä  työvoiman vähentämistarpeet liittyvät koko yrityksen alasajoon ja koskevat koko henkilöstöä, eivät niinkään tietyn ammattiryhmän edustajia.


Vihreään siirtymään liittyviä väittämiä (kysely pk-yrityksille, n= 381 )

Osin pk-yritysten negatiivista suhtautumista vihreään siirtymään selittää myös epätietoisuus vihreästä siirtymästä ja sen vaikutuksista. Tämä johtuu ainakin osaltaan käsitteen epämääräisyydestä. Toisaalta kyse on kielteisestä suhtautumisesta kaikkeen ”vihreään”. Monille pienyrittäjille vihreä siirtymä näyttäytyy tällä hetkellä enemmän poliittisena retoriikkana kuin todellisena yhteiskuntaa muuttavana ilmiönä. 

– 

Tausta
Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin vihreän siirtymän vaikutuksia työmarkkinoille ja erityisesti ammatteihin ja ammattirakenteeseen Suomessa. Vihreälle siirtymälle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Yleisesti sillä tarkoitetaan siirtymää pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreitä ratkaisuja ja niihin nojaavaa talouskasvua.

Vihreän siirtymän vaikutukset työmarkkinoille ja ammattirakenteeseen. Valtioneuvoston selvityksiä 24.4.2023

Maailman parhaiden kaupunkien symposium kokosi kaupunki- ja alueasiantuntijat yhteen

Kuntatalolle kokoontuivat 16.–17. toukokuuta Suomen kaupunki- ja aluekehityksen asiantuntijat ja viranhaltijat. Kahden päivän aikana noin 150 ihmistä pohti, keskusteli, oppi ja ideoi kaupunkien nykyhetkeä ja tulevaisuutta. MDI:n, Kuntaliiton ja Kuntasäätiön järjestämän tapahtuman ohjelmasta vastasivat alan huippuasiantuntijat ja -keskustelijat. Tervetuloa kurkkaamaan kuvien muodossa symposiumin tunnelmiin.

Lue lisää Maailman parhaiden kaupunkien symposium kokosi kaupunki- ja alueasiantuntijat yhteen

Blogi: Vanhemmaksi on vaikea tulla, jos naiset ja miehet asuvat eri puolilla maata

Isyys ei ole itsestäänselvyys, totesimme isyyttä koskevan blogisarjan ensimmäisessä osassa, jossa pohdiskelimme syntyvyyttä ja ennen kaikkea miesten tahatonta lapsettomuutta alueellisena ilmiönä. Maantieteellisen ilmiön isyydestä tekee ennen kaikkea nuorten aikuisten muuttoliike.

Lue lisää Blogi: Vanhemmaksi on vaikea tulla, jos naiset ja miehet asuvat eri puolilla maata