Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminta painottuu kehittämistoimintaan

Selvitys STEA-avusteisesta TKI-toiminnasta on julkaistu. Selvityksen mukaan sote-järjestöjen TKI-toiminta on hyvin kehittämispainotteista. Järjestöt tekevät monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, ja suuri osa järjestöjen TKI-toiminnasta tapahtuukin yhteistyössä. Järjestöjen keskeiset haasteet TKI-toiminnassa liittyvät resursointiin ja osaamiseen. STEAn järjestöille myöntämät avustukset ovat monen sote-järjestön TKI-toiminnan perusedellytys.

Selvityksen tavoitteena oli parantaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen TKI-toiminnasta sekä kuvata järjestöjen ja STEA-rahoituksen roolia osana TKI-toimintaa. Tutkimusaineiston muodostivat 21 tapaustutkimukseen valittua STEA-avustusta saanutta kohdetta ja hanketta sote-järjestöissä sekä kysely, joka lähetettiin 1 863:lle STEA-avustusta vuodelle 2020 hakeneelle järjestölle.

Selvityksessä esitetään kehittämissuosituksia järjestöille, STM:lle, STEAlle ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan. Sote-järjestöjen on tehtävä TKI-toimintansa näkyvämmäksi, ja niiden on järjestäydyttävä tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta varten vahvemmin osaksi Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Lisäksi niiden on vahvistettava verkottumista TKI-toiminnassa muiden järjestöjen ja kumppaneiden kanssa ja laadittava suunnitelma tarvittavista TKI-toiminnan pitkäjänteisistä tukirakenteista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEAn on tuettava järjestöjen TKI-toimintaa ja linjattava asiakirjoissa järjestöjen TKI-toiminnasta. Kansallisen innovaatiopolitiikan kannalta on tärkeää, että sote-järjestöjen rooli tunnistetaan ja huomioidaan innovaatiopolitiikassa kansallisesti ja alueilla sekä roolia vahvistetaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Selvityksen toteuttivat yhteistyössä MDI ja NHG Consulting, ja sen tilasi sosiaali- ja terveysministeriö.

Materiaalit

Raportti

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa