Nuoret saavat monialaista palvelua Ohjaamoista nopeasti ja tehokkaasti

Ohjaamon vaikuttavuutta käsittelevän tutkimuksen mukaan Ohjaamoissa nuorta pystytään palvelemaan kokonaisvaltaisesti monialaisesta toimintamallista johtuen. Ohjaamotoiminnan positiiviset vaikutukset syntyvät palveluun pääsyn nopeutumisesta ja palveluihin ohjaamisen tehokkuudesta.

Moniammatillisuus ja palvelujen kokoaminen yhteen edistävät ohjauksen osuvuutta ja mahdollistaa nuoren asian edistämisen joustavasti ja oikea-aikaisesti. Yksilöllinen asiakasohjaus ja vahva palvelukoordinaatio puolestaan edistävät palveluihin kiinnittymistä. Lisäksi Ohjaamon verkostomaisella toimintamallilla on potentiaalia edistää alueellisen nuorten palveluverkoston tehokkuutta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjaamojen vaikuttavuutta arvioitiin Monialaisen yhteistyön vaikuttavuus nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa -hankkeessa.

Ohjaamo palvelee alle 30-vuotiaita nuoria tarjoamalla ohjausta matalan kynnyksen moniammatillisessa palvelupisteessä sekä alueellisessa nuorten palveluverkostossa. Ohjaamotoiminnan tavoitteena on sujuvoittaa nuorten siirtymiä työhön ja koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämänhallintaa sekä koota yhteen palveluntuottajia monialaiseksi kokonaisuudeksi. Ohjaamo on osa alueellista nuorten palveluekosysteemiä ja toimintamallin kokonaisvaikuttavuus syntyy sen perusteella, miten hyvin yksittäiset palvelut kunnassa toimivat ja miten alueellinen nuorten palvelujärjestelmä toimii kokonaisuutena. Tehokkaalla ja osuvalla palveluohjauksella voidaan vaikuttaa vain rajallisesti nuorten elämään, mikäli palvelujärjestelmä itsessään on heikosti toimiva ja tehoton. Tutkimuksessa tehty kustannus-hyöty-laskelma koskien kolmen Ohjaamon kokonaisuutta (Helsinki, Vantaa ja Oulu) osoittaa, että Ohjaamot kykenevät kattamaan kulunsa Ohjaamotoiminnan hyödyistä koituvilla julkisen talouden säästöillä.

Tutkimus toteutettiin vertailuasetelmiin perustuvilla tilastollisilla menetelmillä pohjautuen Tilastokeskuksen kuntatason indikaattoreihin sekä yksilötason URA-aineistoihin. Työllistymistä koskeviin URA-aineistoihin jouduttiin rajautumaan aineistolähtöisistä syistä. Ohjaamoiden vaikutusdynamiikan ja toimintatapojen ymmärtämiseksi toteutettiin lisäksi 11 tapaustutkimusta erityyppissä Ohjaamoissa ympäri Suomen. Arvioinnin toteuttivat MDI, TK Eval, Melkior Oy, Spangar Negotiations ja Arnkil Dialogues.

Materiaalit

Policy brief 
Tiedote
Raportti

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa