Business Finlandin digitalisaatiota edistäneet ohjelmat arvioidaan

MDI toteuttaa talven 2020–2021 aikana yhdessä Owal Groupin, Melkiorin ja Resolute HQ:n kanssa 13:n Business Finlandin digitalisaatiota edistäneen ohjelman arvioinnin. Business Finland (ent. Tekes ja Finpro) on viimeisen 15 vuoden aikana tukenut suomalaisten yritysten liiketoimintojen digitalisointia ja auttanut yrityksiä tämän kautta luomaan globaalia kilpailuetua.

Työn tarkoituksena on tuottaa kokonaisvaltainen arvio digitalisaatiota edistäneitten ohjelmien toteutuksen onnistuneisuudesta, tuloksista ja vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta lisäarvosta digitalisaatiokehitykseen Suomessa. Erityisen huomion kohteena on ohjelmien toteuttamistapojen tarkastelu.

Tässä keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Ovatko ohjelmat muodostaneet vaikuttavan kehittämistoiminnan jatkumon digitalisaation edistämisessä?
  • Onko usean ohjelman käynnistäminen samanaikaisesti ja niiden yhteistoiminta tuonut odotettuja synergiahyötyjä ja lisäarvoa?
  • Onko erillisten ohjelmien kokoaminen yhdeksi laajaksi ohjelmakokonaisuudeksi ollut onnistunut toimintatapa?
  • Minkälaista lisäarvoa laaja-alainen ohjelmallinen panostus on tuonut digitalisaation edistämiseen Suomessa?

Arvioinnissa keskeisessä osassa ovat yritystasoiset ekonometrisia menetelmiä hyödyntävät tilastolliset tarkastelut. Lopullisena päämääränä työssä on tuottaa kehittämissuosituksia, miten Business Finlandin ohjelmainstrumenttia tulisi jatkossa kehittää ja miten Business Finlandin tulisi jatkossa edistää yritysten digitalisaatiota Suomessa.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa