Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutukset maaseudun tietotalouteen, MATTI-hanke

MDI toteuttaa tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen. Hankkeessa tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulla. Hankkeessa kartoitetaan myös monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden eli etätyön, pendelöinnin sekä paikkariippumattoman työn ja yritystoiminnan kehityksen vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Lisäksi kartoitetaan ja ehdotetaan ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla.

MDI toteuttaa tutkimushankkeen yhteistyössä Norrum Oy:n kanssa. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat olemassa olevan aineiston (laadullinen aineisto sekä määrällinen tilastoaineisto) analysointi, teemahaastattelut, sähköinen kysely, työpajat sekä tapaustutkimus. Tutkimuksen analyysimenetelminä käytetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä sekä skenaariotarkasteluja. Hankkeen toteutus ajoittuu elokuusta 2021 joulukuuhun 2022.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan