Fingon vaikuttamistyön väliarviointi 2020

Fingo on suomalainen kattojärjestö 300:lle kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja globaalikasvatusta tekevälle jäsenjärjestölle, joka perustettiin Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan ja Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehyksen yhdistäessä toimintansa syksyllä 2018. Järjestön vaikuttamistyö keskittyy erityisesti kestävän kehityksen, kehityspolitiikan, ilmastonmuutoksen ja kestävän talouden teemoihin. Fingon kehitysyhteistyöohjelma on laadittu vuosille 2019–2021 ja sen keskeisenä ohjelmatavoitteena on ollut, että poliittiset päättäjät ja viranhaltijat hyödyntävät kansalaisyhteiskunnan asiantuntemusta ja edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä päätöksenteossa. Vaikuttamistyön tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon järjestön edistämien tavoitteiden mukaisesti. MDI toteutti Fingon vaikuttamistyön arvioinnin heinä–lokakuun 2020 aikana ennakoivana vaikuttavuusarviointina, jossa toimintaa arvioitiin suhteessa pitkän aikavälin tavoitteisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön ja sen tarpeisiin. Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin prosessissa vaikutusten syntypolut mallinnettiin ja polkujen avulla tarkasteltiin, onko tavoiteltuja tuloksia ja vaikutuksia saatu aikaiseksi, ja erityisesti, ollaanko pidemmällä aikavälillä havaittavaksi tulevia vaikutuksia/päämääriä saavuttamassa. Arviointityön aikana laadittiin malli, joka tukee toiminnan kehittämistä, erityisesti seuraavaa vuosien 2022–2025 vaikuttamistyön ohjelmaa ajatellen. Tehtävän väliarvioinnin aineistoina hyödynnettiin Fingon strategisen johtamisen aineistoja, kirjallisia materiaaleja ja haastatteluja. Arvioinnilla pyritään tukemaan toiminnan kehittämistä, erityisesti seuraavaa vuosien 2022–2025 ohjelmaa ajatellen. Arviointi valmistui lokakuussa 2020.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan