Tilannekuva ja arvio Suomi-radan vaikutuksista radanvarren alueisiin

Suomi-Rata Oy:n tavoitteena on suunnitella noin tunnin ratayhteys välille Helsinki-Tampere ja Helsinki-Vantaan lentoasema. Vaikutusten arviointi on tehty kahdesta linjausvaihtoehdosta: täysin uuden suurnopeusradan rakentaminen uuteen maastokäytävään sekä lisäraiteiden ja oikaisujen rakentaminen pääradan yhteyteen välille Riihimäki-Tampere (suurnopeusrata pääradan maastokäytävässä). Molempiin vaihtoehtoihin sisältyy lentorata, joka on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle rakennettava kaukoliikenteen rata.

Suomi-Rata Oy:n selvityksissä tai arvioissa ei ole kiinnitetty kuin korkeintaan välillisesti huomiota ratalinjausvaihtoehtojen alueellisiin näkökulmiin muun muassa väestöpoliittisten vaikutusten, asumiseen ja paikkaan liittyvien valintojen vaikutusten (muuttoliike, pendelöinti ja työasialiikkuvuus) ja alueellisten elinvoimavaikutusten osalta. Tilannekuva jää tältä osin hyvin puutteelliseksi molempien linjausvaihtoehtojen osalta, sillä dynaamisissa vaikutuksissa tai saavutettavuushyödyissä ei kiinnitetä huomiota Helsingin ja Tampereen linjausvaihtoehtojen väliin jääville alueille koituviin vaikutuksiin. Tilannekuva jää puutteelliseksi väestöpolitiikan, alueellisen liikkuvuuden ja elinvoimavaikutusten näkökulmasta varsinkin Kanta-Hämeen maakunnan, ja etenkin Hämeenlinnan ja Riihimäen alueen osalta.

MD on laatinut kolmeen erilaiseen vaihtoehtoon perustuvan skenaariotarkastelun ratalinjausvaihtoehtojen vaikutuksista väestöpolitiikkaan, asumiseen ja paikkaan liittyviin valintoihin sekä elinvoimaan Kanta-Hämeen maakunnan, ja maakunnan sisällä varsinkin Hämeenlinnan ja Riihimäen alueen kannalta.

Skenaariotarkastelun aineistona käytetään aihepiiriin liittyvää soveltuvaa dataa, aihepiiristä tehtyjä kartoituksia, selvityksiä ja tutkimuksia sekä asiantuntijahaastatteluiden tuloksia. Skenaariotarkastelun yhteydessä toteutettiin 6-8 asiantuntijahaastattelua liikenteen ja liikkumisen, väestönkehityksen ja vetovoiman, asumisen ja rakentamisen sekä elinvoiman asiantuntijoille ratavaihtojen vaikutuksista Kanta-Hämeen maakunnan näkökulmasta.

Jokaista skenaariota tarkasteltiin Kanta-Hämeen, ja erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen alueen näkökulmasta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan