Hyvän elämän indikaattorit (HYVIS)

Hyvän elämän mittaaminen tukee kuntien strategista suunnittelua ja tiedolla johtamista. MDI:n toteuttaman HYVIS-tutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa kuntien ja kyläyhteisöjen hyvää elämää sekä kehittää käytännössä hyödynnettäviä työkaluja hyvän elämän ja hyvinvoinnin seurannan tueksi kunnissa. Hankkeen tuloksena syntyi HYVIS-opaskirja ja mittaristo kuntien hyvinvointityöhön.

HYVIS-hankkeessa haluttiin monipuolistaa keskustelua hyvästä elämästä ja sitä kuvaavista mittareista ja narratiiveista. Tutkimuksessa otettiin kasvun ja työllisyyden rinnalle sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksia, kuten yksilön merkityksellisyyden kokemus ja osallisuus, yhteisön yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen eheys, palveluiden saavutettavuus ja osuvuus sekä fyysisen ympäristön laatu.

Tutkimuksessa nostettiin huomion keskipisteeseen siirtyminen kestävään yhteiskuntaan ja toimijuus: miten muutos toteutetaan niin, että samalla edistetään asukkaiden hyvinvointia sekä yhteisöjen ja yritysten toimintaedellytyksiä? Vuoropuhelun keinona oli muun muassa arviointiviitekehys, joka pyrki tuomaan uusia ulottuvuuksia myös vaikutusten arviointiin (mm. ihmisvaikutukset, kestävä kehitys ja Agenda2030 lapsinäkökulmasta), mahdollistaen politiikkaehdotusten arvioinnin HYVIS-näkökulmasta ja siten myös osaltaan tukien eri hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyön vaikutuksia hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden kannalta.

Hanke tarkasteli kuntastrategioiden lausuttuja tavoiteasetelmia ja niihin pohjautuvaa kehitystä ja hyvän elämän mittarointia kaikissa Suomen kunnissa. Tämän lisäksi analyysia syvennettiin laadullisin menetelmin mukaan valitun kuntajoukon kanssa. Lisäksi hankkeessa selvitettiin tällä hetkellä avoimesti saatavilla olevia tietoaineistoja hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten ja toteutumisen seurantaan, rakennettiin näiden pohjalta mittaripatteristo kuntien työn tueksi ja digitaalinen kooste käytettävissä olevista mittareista ja niiden visualisoinneista.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen Sami Tantarimäen kanssa. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Hankkeen sivut: mdi.fi/hyvis

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan