Arviointi nostaa esiin vaikutukset ja antaa eväät kehittämiseen

Arviointi tuottaa tietoa ja käytännössä sovellettavia kehittämisehdotuksia mm. hankkeiden, ohjelmien ja organisaatioiden toiminnasta ja vaikutuksista. Arvioinnilla vastataan vaikuttavuuden todentamisen vaatimuksiin, ja sen avulla ohjataan ja kehitetään toimintaa. Toteuttamamme arviointi tarjoaa kehittämissuositukset ja mahdollisuuden toiminnan ohjaamiseen kohti haluttuja vaikutuksia jo aikaisessa vaiheessa.

Arviointi on kuulunut valikoimaamme yrityksen alusta saakka. Vahvuutemme on toiminnan kehittämiseen tähtäävä arviointiote, jossa haetaan faktapohjaisesti perusteita ja uusia ideoita kehittämistyöhön. Roolimme arvioinnissa on olla ulkopuolinen asiantuntija, joka tuottaa puolueetonta tietoa arvioinnin kohteesta.

Arvioimme hankkeiden, ohjelmien ja organisaatioiden toimintaa ja vaikutuksia. Teemme sparraavia ja kehittäviä ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja.

Kehittämisehdotukset kumpuavat havainnoista

Arviointiprojekteissa tavoitteemme on, että arviointihavainnot ja niistä vedettävät johtopäätökset jalostuvat projektin loppuvaiheessa konkreettisiksi ja toteuttamiskelpoisiksi kehittämisehdotuksiksi tai politiikkasuosituksiksi, joiden pohjalta arvioinnin tilaaja ja muut sidosryhmät pystyvät arvioinnin jälkeen kehittämään toimintaansa.

Meillä on arviointikokemusta EU-ohjelmista, erilaisista valtakunnallisista kehittämisohjelmista, maakuntaohjelmista, kehittämishankkeista ja yksittäisistä projekteista sekä organisaatioista ja niiden toiminnasta.

Esimerkkejä asiantuntemusalueistamme ovat

  • työllisyys- ja elinkeinopolitiikka,
  • innovaatiojärjestelmät ja innovaatiopolitiikka,
  • kaupunki- ja maaseutupolitiikka sekä
  • vaikuttavuusarvioinnit ja arviointimenetelmien kehittäminen.

Ennakoiva vaikuttavuusarviointi tuottaa reaaliaikaista tietoa pidemmällä aikavälillä syntyvistä vaikutuksista ja auttaa tukemaan vaikutusten syntyä

Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin taustalla on kasvava tarve tunnistaa jo ennalta toiminnan vaikutukset ja viestiä niistä ymmärrettävästi päättäjille. Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin menetelmin toiminnan vaikutuksia pyritään tunnistamaan jo ennalta. Tavoitteena on tukea haluttujen vaikutusten syntyä tunnistamalla haluttuihin päämääriin johtavat vaikutuspolut.

Ennakoiva vaikuttavuusarviointi on yksi kehittävän arvioinnin muoto ja se soveltuu niin ohjelma- ja hankejohtamisen välineeksi kuin organisaatioiden oppimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

”Arviointi ei ole pelkästään tulosten ja vaikutusten analysointia, vaan tärkeä toiminnan ohjauksen menetelmä ja työkalu.”
– Mikko Valtakari, MDI

Valjastamme modernit menetelmät tuottamaan arviointitietoa

Arviointitöissämme käytämme tarkoituksenmukaisia ja tehtävään soveltuvia menetelmiä, joita voivat olla perusteellinen dokumenttianalyysi, tilastolliset tarkastelut olemassa olevasta aineistosta sekä paikkatietopohjaiset aineistot ja niiden analysointi. Lisäksi keskeinen menetelmä on toiminnalla tavoiteltavien vaikutusten syntydynamiikan mallinnukset, niiden pohjalta luodut arviointimallit sekä malliin laadittavat vaikutusten syntyä kuvaavat mittaroinnit.

Arvioinneissa keräämme tarvittavan määrän uutta aineistoa riittävän kokonaiskuvan muodostamiseksi arvioinnin kohteesta. Tyypillisimpiä menetelmiä aineiston keräämisessä ovat laajojen tilastoaineistojen yhdistely, internetkyselyt ja karttapohjaiset kyselyt sekä teemoitetut ja avoimet yksilö- ja ryhmähaastattelut. Lisäksi toimenpide-ehdotusten muotoilussa käytämme erilaisia arviointi- tai sparrauspajoja, joissa voidaan syventää yhteistä tulkintaa arviointikohteesta.

Olemme tehneet arviointeja mm. useille eri ministeriöille, valtioneuvoston kanslialle ja Business Finlandille, maakuntien liitoille sekä alueellisella ja paikallisella tasolla toimiville organisaatiolle.

Katso kaikki tekemämme kehittävät arvioinnit referensseistä.