Paikkariippumattomuus yrityksissä ja miten se vaikuttaa maasetuun (PAALI-hanke)

Hankkeessa vastaan tutkimuskysymykseen ”Miten yritysten mahdollistama paikkariippumaton työ vaikuttaa asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimatekijöihin?”

Toteutusaika: 1.8.2022 –23.6.2023

Hankkeessa pureuduttaan paikkariippumattomuuteen yritysten, niiden työntekijöiden, johtamiskäytäntöjen ja toimintaprosessien näkökulmasta.

Julkaisut

Paikkariippumattomuus: mitä siihen sisältyy ja miksi se kiinnostaa? BLOGI

Tausta: paikkariippumattomasta työstä tiedetään vasta vähän

Yksityisen sektorin toimijoiden näkemykset ja valinnat paikkariippumattoman työn suhteen pandemian väistyttyä joko palauttavat paikkariippuvuuden työmarkkinoille tai ylläpitävät pandemia-aikana syntynyttä paikkariippumattomia tai osin paikkariippumattomia työmarkkinoita. Myös tieto yritysten paikkariippumattomuutta koskevien päätösten yhteyksistä ja potentiaalisista vaikutuksista asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimaan on vähäistä.

Hankkeen osatavoitteiden keskeiset teemat ovat:

  1. Syventää tietoa siitä, miten yritykset paikkariippumattomilla rekrytoinneillaan ja muilla monipaikkaisuutta tukevilla toimillaan vastaavat työntekijöiden odotuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin
  2. Tarkastella, millaisia ratkaisuja paikkariippumattomuus yrityksille ja niiden työntekijöille käytännössä tarjoaa ja miten nämä muuttavat työkulttuuria ja yritysten monipaikkaisuuden kyvykkyyksiä? Miten johtaminen muuttuu, miten työkäytännöt ja yhteisölliset tekijät? Mikä on yritysten, niiden johdon ja työntekijöiden kokemus: toteutuuko työntekijöiden näkökulmasta lupaus paremmasta työelämän ja muun arjen tasapainottamisesta? Parantaako paikkariippumattomuus työnantajakuvaa tai syntyykö siitä muuta yrityksiä hyödyttäviä lisäarvoa? 
  3. Selvittää, miten paikkariippumattoman työn ja rekrytointien potentiaali maaseutualueiden kannalta toteutuu ja miten sitä voisi edelleen vahvistaa?

Hankkeessa on tehty yhteistyötä mm. Maaseudun Tulevaisuus -lehden kanssa. Tutkimuksen pääasialliset tiedonkeruumenetelmät ovat kaksi kyselyä, jotka on suunnattu yrityksille sekä Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille. Kyselyillä ja täydentävillä haastatteluilla on saatu tietoa yksittäisten työntekijöiden motivaatiotekijöistä, muuttamisen esteistä ja mahdollistajista, paikkariippumattoman urakehityksen ja tukiverkostojen muodoista ja merkityksestä. Yritystasolla on kartoitettu johtamisen muutosta, itseohjautuvuuden toteutumista käytännössä ja eri johtamisen työkalujen sopeutumista paikkariippumattomuuden olosuhteisiin.

Tiedonkeruumenetelminä on hyödynnetty kirjallisen aineiston analyysia (keskittyen erityisesti viimeaikaisiin monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta käsitteleviin hankkeisiin), yrityskyselyjä sekä hyviä käytäntöjä ja paikkariippumattomuutta vahvistavia toimintamalleja analysoivia tapaustutkimuksia, joiden pohjalta on organisoitu työpajoja ja ideariihiä.

Hankkeen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.Ilmakuva metsästä ja merestä