Selvitys nuorten tukemisesta ja vaikuttavista siirtymistä työelämään

Työelämä on monin tavoin murroksessa. Yksi keskeinen haaste liittyy nuorten siirtymiin lapsuudesta aikuisuuteen. Osalla nuorista siirtymä aikuisuuteen ja siihen tyypillisesti kuuluvaan työelämään sujuu kitkattomasti, eivätkä he tarvitse siinä erityistä tukea. Toisaalta osalla nuorista polku aikuisuuteen on mutkainen ja ilman ulkopuolista apua riskinä on työmarkkinoilta ja laajemmin yhteiskunnasta syrjäytyminen. Haasteena nuorten työllistymiselle ja syrjäytymisen ehkäisylle on se, että nuorten palvelujärjestelmä on sektoroitunut ja pirstoutunut, mikä hankaloittaa nuoren siirtymiä elämänurallaan ja kohti työelämää. Palvelujen pirstaleisuutta aiheuttaa mm. se, että palveluiden rahoitus ja resurssit allokoidaan hallinnonalakohtaisesti, eivätkä tarveperustaiset rahoitukset mahdollista poikkileikkaavaa yhteiskehittämistä läpi hallinnonalojen valmistelua. Nuorten palvelujärjestelmästä näyttää myös puuttuvan omistajuus ja johtajuus sekä koordinoivat rakenteet.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa nuorten palveluista työelämälähtöisestä näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää nuorten monialaisten palveluiden ja palveluintegraation edistämisessä. Tutkimuksessa saatua tietoa tullaan hyödyntämään kansallista palvelujärjestelmää kehitettäessä. Tutkimuksessa haetaan vastuksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten nuorille suunnatuissa työelämälähtöisissä palveluissa ja monialaisissa palvelumalleissa on huomioitu ihminen fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena ja miten tämä näkyy palvelutarvearvioissa ja palveluiden toteutuksessa? 2. Miten monialaisuutta pyritään edistämään ja tukemaan palveluiden toteutuksessa ja miten monialaisuus näkyy työkulttuurissa? Onko tässä eroa viranomaisten tai professioiden välillä? 3. Millaisia rakenteellisia, professioihin liittyviä tai muita esteitä tulisi poistaa, jotta monialainen työote ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen toteutuisivat vaikuttavasti ja nuoren työelämään siirtymistä parhaiten edistävästi?

Tutkimuksessa käytetään sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja ja menetelmiä.. Käytettäviä menetelmiä ovat: aineistoanalyysit, haastattelu- ja kyselytutkimukset sekä tilastolliset URA-aineistoon perustuvat analyysit. Työn lopulliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat eri näkökulmista ja eri menetelmin kootun tiedon kokonaisvaltaiseen analyysiin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan