Kouluverkostoon liittyvä tilastollinen tarkastelu

Karvi toteuttaa koulujen lakkautusten vaikutusten arviointia, johon MDI tekee tilastotarkastelun kouluverkon kehityksen vaikutuksista elinvoimaan. Tarkastelu nojaa laajoihin tilastotarkasteluihin kouluverkosta, väestöstä sekä elinvoimaa kuvaavista muuttujista. Tarkastelun pohjan muodostaa keskeisten käsitteiden ja typologioiden määrittely (esim. elinvoima), jonka pohjalta luodaan kattava yleiskuva aluekehityksestä kansallisella, alueellisella (maakunta) ja paikallisella tasolla (kunta). Lisäksi tarkastelussa tutkitaan myös kuntien sisäistä kehitystä, paikallisen tason paremmaksi ymmärtämiseksi.

Varsinainen analyysi koostuu yleiskuvasta, jossa tarkastellaan koko maan eri aluetasoilla kouluverkon ja oppilaiden määrän kehitystä, sekä tutkitaan kuvailevin menetelmin koulujen lakkautusten vaikutusta elinvoiman eri teemoihin sekä koko kunnan, että kunnan sisäisellä tasolla. Lisäksi muodostuu kattava yleiskuva koulujen lakkautuksista alueellisesta näkökulmasta: missä kouluja on lakkautettu esim. kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan jne. Yleiskuvan pohjalta nostettaan esille 5-10 case-kuntaa tarkempaa analyysia sekä Karvin omaa työtä varten.

Työn toisessa vaiheessa (syvennetty analyysi) tarkastellaan tarkemmin case-kunnissa kouluverkon ja elinvoiman välistä yhteyttä hyödyntämällä kattavasti eri aluetason dataa sekä paikkatieto-aineistojen perusteella muodostettuja vyöhykkeitä. Tarkoituksena on kuvata tapauskuntien välityksellä koulujen lakkautusten moninaisia vaikutuksia erilaisessa toimintaympäristössä sekä johtaa tästä yleisempiä huomioita lakkautusten vaikutuksista.

Lopuksi koko analyysi vedetään yhteen synteesiksi ja johtopäätöksiksi. Analyysi tuottaa uutta tietoa keskeisestä ja merkittävästä kansallisen, alueellisen ja paikallisen päätöksenteon ja politiikan ilmiöstä ja auttaa ymmärtämään sekä elinvoimaa, Suomen kouluverkon vaikutuksia että aluekehitystä. Analyysi tuottaa myös uutta tietoa kouluverkkokeskusteluun, tuomalla esille lakkautusten vaikutukset paikalliseen ja laajempaan elinvoimaan. MDI:n analyysi julkaistaan itsenäisenä raporttina sekä liitettään osaksi Karvin omaa selvitystä.

MDI toimii Karvin alihankkijana, mutta Karvi tekee arviointia maa- ja metsätalousministeriölle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan