Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyöllä – yhteistyön mallit ja rahoitus

Asemanseutujen hallinta on lähes kaikilla asemanseudulla muuttamassa tulevaisuudessa. VR on ilmoittanut halustaan luopua 25 asemakiinteistöstään, joista lähes kaikki ovat MAL-verkoston jäsenseuduilla olevia asemanseutuja. Useat kunnat ovat ilmoittaneet, etteivät ole kiinnostuneita asemakiinteistöjen hankinnasta ja kehittämisestä. Toimeksiannossa pyritäänkin edistämään asemanseutujen kehittämishankkeiden ja investointien toteutumista viihtyvästi ja toimivasti

Työssä käytetään hyödyksi laajasti aiemmin kerättyä aineistoa ja selvitystyö pyrkii nivomaan yhteen aiemmin muodostetut lopputulemat ja esiin nousseet huomiot. Vaikka työ tarkasteleekin asemanseutujen monitoimijaisen kehittämisen nykyisiä malleja suosituksia niiden kehittämiseksi ja kehitysinvestointien rahoittamiseksi, on selvitystyö luonteeltaan myös kokoava ja reflektoiva suhteessa aiempiin selvityksiin.

Työ koostuu kolmesta työpaketista. Työpaketissa 1 analysoidaan käytössä olevia malleja. Analyysin
tavoitteena on selvittää mitkä investoinnit ja toimenpiteet ovat edistäneet asemanseutujen kasvua, käytettävyyttä, sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Työpaketissa 2 kartoitetaan EU-rahoituksen käytänteitä ja mahdollisuuksia kehittämisessä. Työpaketissa 3 muodostetaan käytännönläheinen suunnitelma asemanseutujen kehittämiseen ja EU rahoituksen hankkimiseen kehityshankkeiden edistämiseksi. MDI:n asiantuntijoiden lisäksi mukana on FCG:stä Jaana Myllyluoma, joka on erikoistunut EU-rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen.

Työ valmistuu marraskuuksi 2023.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan