Monipaikkaisuus

Vuoden 2020 aikana käsite monipaikkaisuus nousi niin kansalaisten, kehittäjien kuin päättäjien tietoisuuteen ja puheisiin. Vaikka Suomessa monipaikkaisuutta on ollut runsaasti aiemminkin, korona-aika on vahvistanut ja monipuolistanut sitä.

Monipaikkaisuus on sitä, että yhden kiinteän asuinpaikan sijaan ihmiset viettävät arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa sekä liikkuen näiden paikkojen välillä. Monipaikkaisuuteen on useita eri syitä, kuten työssäkäynti tai opiskelu, vapaa-ajan vietto, avioeron jälkeinen vuoroasuminen tai etäomaisten hoito. Lue lisää monipaikkaisuuden määrittelystä (pdf).

Monipaikkaisuus liittyy miljoonien suomalaisten elämään niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Suomessa tyypillisin monipaikkaisuuden muoto on vapaa-ajan monipaikkaisuus (pdf), mutta myös työhön liittyvä monipaikkaisuus (pendelöinti (pdf), etätyö (pdf), kausityö (pdf)) on yleistä. On huomattava, että monipaikkaisuus ilmenee erilaisena eri alueilla. Siinä missä jollakin alueella on paljon vapaa-ajan monipaikkaisuutta, toisella alueella on enemmän pendelöintiä ja etätyötä. Siksi alueiden ja kuntien tulisi tunnistaa monipaikkaisuuden nykytila ja potentiaali alueella, jotta ne voivat tehdä tulevaisuuden suunnitelmia monipaikkaisuuteen liittyen.

Monipaikkaisuudella on vaikutuksia muun muassa työllisyyteen ja alueiden elinvoimaan, palveluiden käyttöön ja tarpeeseen, paikallisyhteisöihin, liikenne- ja viestintäjärjestelmään sekä ympäristöön. Monipaikkaisuus on paitsi rikaste myös haaste perinteiselle alue- ja yhdyskuntasuunnittelulle ja -kehittämiselle, palveluille sekä monille kehittämis- ja rahoitusjärjestelmille, jotka perustuvat monipaikkaisuuden sijaan monopaikkaisuuden olettamukselle.

Monipaikkaisuus on yksi erityisaloistamme

MDI on mukana seuraavissa monipaikkaisuuteen liittyvissä hankkeissa

Monipaikkaisuus – Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS)

MDI toteuttaa Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa Valtioneuvoston kanslialle monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja koskevan tutkimushankkeen.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään avointa vuoropuhelua, joiden tavoitteena on palvella erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla polarisoituvan aluekehityksen haittojen torjuntaan ja tukemaan kestävää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa toimivia politiikkasuosituksia, kannusteita ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi, joiden avulla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.

Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI)

MDI toteuttaa MMM:n rahoituksella tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen.

MATTI-hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalouteen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla.

Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn potentiaali Kuhmossa ja Kainuussa

MDI toteutti Innolink Researchin kanssa taustaselvityksen koskien monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn potentiaalia Kuhmossa ja Kainuussa. Työ vahvistaa Kainuun aluemarkkinointia. Selvityksen kohderyhminä olivat kainuulaislähtöiset yli 50-vuotiaat, joilla on iäkkäämpiä vanhempia Kainuussa, korkeakoulunsa muualla päättävät kainuulaislähtöiset nuoret aikuiset, monipaikkaiset asukkaat/tapahtumakävijät, joilla on jokin erityinen suhde Kainuuseen sekä lapsiperheet, joilla on lasten isovanhemmat Kainuussa.

Blogit