MDI selvitti Ylä-Savon Veturin ohjelmakauden 2014–2020 vaikuttavuutta – Yhdistävänä tekijänä aikaansaatujen vaikutusten monipuolisuus

MDI toteutti kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n toimeksiannosta vaikuttavuustutkimuksen, jossa selvitettiin ohjelmakauden 2014–2020 aikana päätöksen saaneiden hankkeiden tuloksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja niiden merkitystä alueen elinvoimaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tuloksekkaaseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja sekä hankkeiden merkitystä hakijoiden oman toiminnan kannalta.

A boy and a man are looking at the silhouette of a forest.

Hankkeissa on syntynyt runsaasti positiivisia vaikutuksia

Ylä-Savon Veturi on myöntänyt ohjelmakaudella 2014–2020 noin 4 miljoonaa euroa rahoitusta. Rahoitusta on myönnetty yritystukien muodossa yritysten kehittämishankkeille sekä erilaisille kehittämishankkeille. Alueen kunnat ja yhdistykset ovat olleet merkittäviä kehittämishankkeiden toteuttajia.

Tutkimuksessa tarkasteltujen kehittämishankkeiden, yritystukien, yritysryhmähankkeiden ja teemahankkeiden aikaansaamia vaikutuksia yhdisti aikaansaatujen vaikutusten monipuolisuus. Kehittämishankkeet ovat etenkin kehittäneet kyläpalveluita erilaisten rakenteiden ja toimintamallien kehittämisen kautta. Lisäksi kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet alueen yhteisöihin ja osallisuuteen, edistäneet alueen vetovoimaa ja kohentaneet vapaa-ajan- ja harrastusmahdollisuuksia. Yritystukien vaikutukset ovat puolestaan painottuneet toimintojen ja prosessien kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen. Yritystukien indikaattoritoteumat myös osoittavat sekä tukea saaneiden yritysten liikevaihdossa että elinkeinotoiminnan tuloksessa tapahtunutta myönteistä kehitystä. Yritysryhmähankkeiden vaikutukset taas ovat kohdistuneet laajalti osaamisen kehittymiseen, yhteistyön lisääntymiseen ja markkinointiin. Teemahankkeet ovat puolestaan edesauttaneet yhdistysten käytännön toimintaa, edistäneet uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä edesauttaneet uuden toiminnan syntymistä.

Ylä-Savon Veturin ja rahoituksen merkitys on alueella keskeinen

Ylä-Savon Veturilla on ollut Ylä-Savon maaseutualueiden kehittämisessä keskeinen rooli. Ylä-Savon Veturin roolina alueella on korostunut erityisesti monipuolisena matalan kynnyksen rahoittajana toimiminen. Ylä-Savon Veturi tunnetaan alueellaan hyvin ja verkostot kuntiin, yrityksiin ja yhteisöihin ovat hyvät. Veturilla on myös tärkeä rooli kumppanuuksien luojana ja kehittämiskumppanina.

Saadun tuen merkitys on ollut tuensaajille suuri. Toimia ei olisi useinkaan toteutettu ilman saatua rahoitusta. Ilman saatua rahoitusta kehittämistoimia olisi tehty pidemmällä aikavälillä, suppeammin ja vaatimattomammin tavoittein. Hankkeisiin käytettyä aikaa ja rahaa pidetään myös yleisesti hyvänä hanketoteuttajien keskuudessa.

Arvioinnissa käytössä monipuolinen aineisto

Arvioinnissa käytettiin dokumenttiaineistoa, seurantatietoja, haastattelu- ja kyselyaineistoa sekä Ylä-Savon Veturin hallitukselle pidetyssä tulostyöpajassa syntynyttä materiaalia. Dokumentti- ja indikaattorianalyysiä syventämään toteutettiin kaikkiaan 15 teemahaastattelua. Haastateltavina oli sekä laajempaa seudullista näkemystä edustavia haastateltavia että hankkeiden toteuttajia. Hankkeiden toteuttajat edustivat kuntia, yhdistyksiä ja yrityksiä. Laajemman näkemyksen saamiseksi selvityksessä toteutettiin kaikkiaan neljä kyselyä, jotka oli suunnattu kehittämishankkeiden toteuttajille, teemahankkeiden alatoimenpiteiden toteuttajille, yritystukihankkeiden toteuttajille ja yritysryhmähankkeiden osallistujille.

Materiaalit

Leader Ylä-Savon Veturin vaikuttavuustutkimuksen raportti
Infograafi tutkimuksen tuloksista
Uutinen: Ylä-Savon Veturin ja Leader-rahoituksen merkitys on seutukunnalle keskeinen

Kysy lisää

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne