JOUSTE-hanke selvittää jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisten toimien vaikuttavuutta

Suomessa toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti nopealla aikavälillä toteutettavia ja työllisyyttä tukevia koulutuskokonaisuuksia seuraavan kahden vuoden aikana. Toimilla vastataan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin.

JOUSTE-tutkimushankkeessa (Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuus) selvitetään laajasti ja kattavasti hankkeiden vaikutuksia sekä tuetaan niiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toimeenpanoa. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä työllisyysasteen noston tueksi. Työssä selvitetään kattavasti, millaisia vaikutuksia rahoitetuilla hankkeilla on ollut toimenpiteisiin osallistujiin, koulutusorganisaatioihin sekä laajemmin osaavan työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen.

Arvioinnin ja hankkeiden toimeenpanon tueksi luodaan arviointi- ja seurantajärjestelmä, jolla jatkuvan oppimisen toimien toteutusta ja vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida sekä tukea hankkeita siten, että niiden toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa. Hankkeen lähestymistavaksi on valikoitu kehittävä arviointi ja moninäkökulmainen tarkastelutapa. Tutkimus perustuu eri näkökulmista ja lähteistä kerättävän tiedon analysointiin, ja se toteutetaan kiinteässä vuoropuhelussa tilaajan ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Prosessin aikana järjestään useita toiminnan kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen juurruttamiseen liittyviä dialogisia työpajoja.

Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia, ja sitä toteuttavat MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy ja Kirsi Pulkkinen Consulting. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Lue lisää: mdi.fi/jouste