Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma tähtäävät työllisyysasteen nostoon vuoteen 2023 mennessä. Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja osaamiseen.  Suomessa toteutetaankin seuraavan kahden vuoden aikana nopealla aikavälillä toteutettavia ja työllisyyttä tukevia koulutuskokonaisuuksia, joilla vastataan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin.

JOUSTE-tutkimushankkeessa (Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuus) selvitetään laajasti ja kattavasti hankkeiden vaikutuksia sekä tuetaan niiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toimeenpanoa. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia.

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä työllisyysasteen noston tueksi. Työssä selvitetään kattavasti, millaisia vaikutuksia rahoitetuilla hankkeilla on ollut toimenpiteisiin osallistujiin, koulutusorganisaatioihin sekä laajemmin osaavan työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen. Arvioinnin ja hankkeiden toimeenpanon tueksi luodaan arviointi- ja seurantajärjestelmä, jolla jatkuvan oppimisen toimien toteutusta ja vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida sekä tukea hankkeita siten, että niiden toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Tutkimus perustuu eri näkökulmista ja lähteistä kerättävän tiedon analysointiin. Työssä kerätään määrällistä ja laadullista aineistoa ja yhdistetään aineistoja eri tilastotietokannoista. Tutkimuksessa tehdään myös vertailuasetelmaan pohjautuva tilastotarkastelu, jolla analysoidaan yksityiskohtaisemmin toiminnan erillisvaikutuksia. Hanke tuottaa ehdotuksia toimintamallien toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Hankkeen lähestymistavaksi on valikoitu kehittävä arviointi ja moninäkökulmainen tarkastelutapa. Kehittävän arvioinnin näkökulmasta tavoitteena on tukea hankkeiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toteuttamista. Tämä sisältää pyrkimyksen tunnistaa vaikuttavia toimintaprosesseja, selvittää ja levittää hyviä käytänteitä, vahvistaa toimijoiden parissa jatkuvan kehittämisen kulttuuria, lisätä ohjauksellista ajattelutapaa, kehittää vakiinnutettavia toimintatapoja ja luoda pohjaa niiden juurruttamiseen. Tämän vuoksi tutkimus toteutetaan kiinteässä vuoropuhelusuhteessa tilaajan ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Työprosessin aikana järjestään useita toiminnan kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen juurruttamiseen liittyviä dialogisia työpajoja.

Hanke on käynnistynyt elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. Hanketta toteuttavat MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy ja Kirsi Pulkkinen Consulting.

Lue lisää: https://tietokayttoon.fi/-/jatkuvan-oppimisen-uusien-nopeavaikutteisten-toimien-seuranta-ja-vaikuttavuustutkimus-jouste-

Läs mer: JOUSTE – En uppföljnings- och effektstudie on nya snabba åtgärder inom livslångt lärande

Lisätiedot

Päivi Bosquet, opetusneuvos, OKM
paivi.bosquet@minedu.fi, p. 029 533 0375

Mikko Valtakari, johtava asiantuntija
mikko.valtakari@mdi.fi, p. 040 569 1568