Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma tähtäävät työllisyysasteen nostoon vuoteen 2023 mennessä. Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja osaamiseen. Suomessa toteutetaankin seuraavan kahden vuoden aikana nopealla aikavälillä toteutettavia ja työllisyyttä tukevia koulutuskokonaisuuksia, joilla vastataan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin.

JOUSTE-tutkimushankkeessa (Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuus) selvitetään laajasti ja kattavasti hankkeiden vaikutuksia sekä tuetaan niiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toimeenpanoa. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia.

Hankkeen toteutus

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä työllisyysasteen noston tueksi. Työssä selvitetään kattavasti, millaisia vaikutuksia rahoitetuilla hankkeilla on ollut toimenpiteisiin osallistujiin, koulutusorganisaatioihin sekä laajemmin osaavan työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen. Arvioinnin ja hankkeiden toimeenpanon tueksi luodaan arviointi- ja seurantajärjestelmä, jolla jatkuvan oppimisen toimien toteutusta ja vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida sekä tukea hankkeita siten, että niiden toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Tutkimus perustuu eri näkökulmista ja lähteistä kerättävän tiedon analysointiin. Työssä kerätään määrällistä ja laadullista aineistoa ja yhdistetään aineistoja eri tilastotietokannoista. Tutkimuksessa tehdään myös vertailuasetelmaan pohjautuva tilastotarkastelu, jolla analysoidaan yksityiskohtaisemmin toiminnan erillisvaikutuksia. Hanke tuottaa ehdotuksia toimintamallien toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Hankkeen lähestymistavaksi on valikoitu kehittävä arviointi ja moninäkökulmainen tarkastelutapa. Kehittävän arvioinnin näkökulmasta tavoitteena on tukea hankkeiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toteuttamista. Tämä sisältää pyrkimyksen tunnistaa vaikuttavia toimintaprosesseja, selvittää ja levittää hyviä käytänteitä, vahvistaa toimijoiden parissa jatkuvan kehittämisen kulttuuria, lisätä ohjauksellista ajattelutapaa, kehittää vakiinnutettavia toimintatapoja ja luoda pohjaa niiden juurruttamiseen.

Tämän vuoksi tutkimus toteutetaan kiinteässä vuoropuhelusuhteessa tilaajan ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Työprosessin aikana järjestään useita toiminnan kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen juurruttamiseen liittyviä dialogisia työpajoja. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Syksy 2020

 • Hankkeiden tyypittely ja luokittelu analysointia varten
 • Hankeinfot toimijoille
 • Toimintaympäristön analyysi
 • Tilastollisen vaikutusanalyysin suunnittelu, tietoturva ja aineiston käsittelyyn liittyvät asiat
 • Rahoitusmuodon strategisen relevanssin arviointi

Kevät 2021

 • Asiantuntijahaastatteluiden tekeminen ja aineiston analyysi
 • Hanketoimijoiden haastattelut
 • Tilastollisen vaikutusanalyysin yksityiskohtien suunnittelu
 • Käynnistetään yhteistyön mallien ja käytäntöjen arviointi
 • Käynnistetään ohjauksen mallien ja käytäntöjen arviointi

Syksy 2021

 • Työpaja koulutuksen ja ohjauksen malleista ja käytännöistä, 8/2021
 • Tilastollisessa analyysissä käytettävien aineistojen keruu hankkeilta

Vuosi 2022

 • Lopulliset vaikuttavuusanalyysit
 • Lopullisten tulosten raportointi, 12/2022

Hanketta toteuttavat MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy ja Kirsi Pulkkinen Consulting.

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa tutkittaville käsiteltäessä henkilötietoja tieteellisessä tutkimuksessa sekä käsittelytoimista tehtävän selosteen tiedot. Informointivelvoitteesta säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artikloissa 12 – 14 ja käsittelytoimista tehtävästä selosteesta artiklassa 30. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.

1. Tutkimuksen nimi

Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE-tutkimus). Tämä seloste koskee JOUSTE-tutkimukseen sisältyvää vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin kokonaisuutta.

2. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

MDI Public Oy ja Lapin yliopisto

3. Tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Tutkimuksen toteutuksesta vastaa MDI Public Oy yhdessä Lapin yliopiston kanssa. Tutkimukseen osallistuu Melkior Oy MDI Public Oy:n alihankkijana vastuualueenaan tilastollisten vaikutusten analysointi.

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Mikko Valtakari, MDI Public Oy, mikko.valtakari@mdi.fi , p. 040 569 1568

5. Tutkimuksen suorittajat

Tutkimukseen osallistuvat Mikko Valtakari (MDI Public Oy), Juha Eskelinen (Melkior Oy), Timo Aarevaara (Lapin yliopisto), Juho Nyman (MDI Public Oy), Minna Mayer (MDI Public Oy).

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mikko Valtakari, MDI Public Oy, mikko.valtakari@mdi.fi , p. 040 569 1568

7. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Mikko Valtakari, MDI Public Oy, mikko.valtakari@mdi.fi , p. 040 569 1568

8. Tutkimuksen luonne ja kestoaika

Tutkimuksen luonne on rekisteritutkimus.

Tietoaineiston keruu ja käsittely tapahtuu 1.1.2022-31.12.2022. Tutkimusraportti julkaistaan ohjauksesta vastaavien ministeriöiden kanssa sovittavana ajankohtana, helmikuussa 2023.

9. Mikä on henkilötietojen käsittelytarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää OKM:n rahoittamiin jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimiin osallistumisen vaikutus osallistuneiden työllistymiseen ja työllistymisen edellytyksiin, verrata tuloksia osallistujien kannalta vaihtoehtoiseen toimintaan sekä kuvata koulutusten ja tukitoimien vaikutusta toimialoihin, joiden osaajapulaa on pyritty helpottamaan. Tutkimuksen kohteena ovat vuonna 2020 rahoitettuihin hankkeisiin osallistuneet henkilöt.

Tutkimus on osa Valtioneuvon selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Sen ohjauksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö.

10. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava: Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

11. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää?

Tutkimuksessa kerätään aineistoa hanketoteuttajilta (jatkossa ”oppilaitokset”), joille on OKM on myöntänyt valtionavustusta jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimiin (jatkossa ”hanke”). Oppilaitosilta kerättävää osallistujakohtaisia tietoja ovat:

– osallistujan henkilötunnus.

– osallistujan yhteystiedot (sähköpostiosoite tai sen puuttuessa puhelinnumero)

– osallistujan aloituspäivä ja päätöspäivä hankkeessa

– tieto mahdollisesta osallistumisen keskeytyksestä ja keskeytyksen syystä

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen tietosuojalain 4 § 3-kohdan mukaisesti. Henkilötunnuksen käsittelyn peruste on tietosuojalain 29 §:n mukainen rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen tieteellistä taikka tilastollista tutkimusta varten. Yhteystiedot kerätään tietosuojalain edellyttämää tutkimukseen osallistujien informointia varten.

Tutkijat toimittavat kerätyt osallistujakohtaiset tiedot ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus).

KEHA-keskuksessa yhdistetään henkilön työnhakuun liittyvät tiedot, jos henkilö on tai on ollut TE-toimiston asiakas työnhakijana. Työnhakijoita koskevia tietoja ovat:

– työnhakijan työmarkkinatilanne hankkeessa olon aloituspäivänä, päätöspäivänä, 3 kk, 6 kk ja 12 kk päätöspäivän jälkeen. Työnhakijan työmarkkinatilanteen muutos on tutkimuksen tarkasteltava tulos.

– tieto henkilön työnhakuun ja työttömyyteen liittyvistä tapahtumista: työnhaun alku, siirtymät palveluihin sekä työnhaun päättyminen.

– henkilön kansalaisuus, äidinkieli ja koulutus.

– URA-järjestelmässä oleva merkintä osallistumisesta jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisiin toimiin.

Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa mainittuja erityisiä henkilötietoja.

12. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Tiedon lähteitä ovat:

– oppilaitosten oppilasrekisterit

– työvoimahallinnon asiakastietojärjestelmä URA

Tietoa ei kerätä suoraan tutkittavilta.

13. Tietojen siirto/luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tutkijoiden oppilaitoksilta keräämä aineisto luovutetaan aineiston rikastamista varten KEHA-keskukselle.

14. Tietojen siirto/luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

15. Automatisoitu päätöksenteko

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi.

Tässä tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyä ei käytetä osallistujia koskevaan päätöksentekoon.

16. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Oppilaitokset lähettävät osallistujatiedot Lapin yliopiston käytössä olevan turvapostin välityksellä. Osallistujatiedot tallennetaan turvattuun ympäristöön Lapin yliopiston käytössä olevaan CSC Tieteellisen laskenta Oy:n levytilaan, jossa oppilaitoksissa kerättävä tieto on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tieto välitetään Lapin yliopiston turvapostin välityksellä KEHA-keskukselle.

17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Kerätty henkilötieto poistetaan tutkimuksen päättyessä. Oppilaitosten lähettämät turvapostiviestit poistetaan tutkimuksen päättyessä.

18. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus:

– saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädettyä poikkeusta

– tarkastaa itseään koskevat tiedot

– oikaista tietojaan

– poistaa tietonsa (ei sovelleta, jos käsittelyperuste on lakisääteinen tai yleisen edun mukainen tehtävä)

– rajoittaa tietojensa käsittelyä  

– vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittelyperuste on yleinen tai oikeutettu etu)

– pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, jos käsittelyperuste on suostumus

– peruuttaa antamansa suostumus

– henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus

– olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi (rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon suostumuksellaan)

– tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tutkimuksen yhteyshenkilöön. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista antavat tutkimuksen yhteyshenkilö.

Rekisteröidyn oikeuksista ei poiketa tässä tutkimuksessa.

Materiaalit

Hankkeiden aineistopyyntöä koskevia lisätietoja

Lue lisää

Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)