Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma tähtäävät työllisyysasteen nostoon vuoteen 2023 mennessä. Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja osaamiseen. Suomessa toteutetaankin seuraavan kahden vuoden aikana nopealla aikavälillä toteutettavia ja työllisyyttä tukevia koulutuskokonaisuuksia, joilla vastataan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin.

JOUSTE-tutkimushankkeessa (Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuus) selvitetään laajasti ja kattavasti hankkeiden vaikutuksia sekä tuetaan niiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toimeenpanoa. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston kanslia.

Hankkeen toteutus

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä työllisyysasteen noston tueksi. Työssä selvitetään kattavasti, millaisia vaikutuksia rahoitetuilla hankkeilla on ollut toimenpiteisiin osallistujiin, koulutusorganisaatioihin sekä laajemmin osaavan työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen. Arvioinnin ja hankkeiden toimeenpanon tueksi luodaan arviointi- ja seurantajärjestelmä, jolla jatkuvan oppimisen toimien toteutusta ja vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida sekä tukea hankkeita siten, että niiden toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja vaikuttavaa.

Tutkimus perustuu eri näkökulmista ja lähteistä kerättävän tiedon analysointiin. Työssä kerätään määrällistä ja laadullista aineistoa ja yhdistetään aineistoja eri tilastotietokannoista. Tutkimuksessa tehdään myös vertailuasetelmaan pohjautuva tilastotarkastelu, jolla analysoidaan yksityiskohtaisemmin toiminnan erillisvaikutuksia. Hanke tuottaa ehdotuksia toimintamallien toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Hankkeen lähestymistavaksi on valikoitu kehittävä arviointi ja moninäkökulmainen tarkastelutapa. Kehittävän arvioinnin näkökulmasta tavoitteena on tukea hankkeiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toteuttamista. Tämä sisältää pyrkimyksen tunnistaa vaikuttavia toimintaprosesseja, selvittää ja levittää hyviä käytänteitä, vahvistaa toimijoiden parissa jatkuvan kehittämisen kulttuuria, lisätä ohjauksellista ajattelutapaa, kehittää vakiinnutettavia toimintatapoja ja luoda pohjaa niiden juurruttamiseen.

Tämän vuoksi tutkimus toteutetaan kiinteässä vuoropuhelusuhteessa tilaajan ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Työprosessin aikana järjestään useita toiminnan kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen juurruttamiseen liittyviä dialogisia työpajoja. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Syksy 2020

 • Hankkeiden tyypittely ja luokittelu analysointia varten
 • Hankeinfot toimijoille
 • Toimintaympäristön analyysi
 • Tilastollisen vaikutusanalyysin suunnittelu, tietoturva ja aineiston käsittelyyn liittyvät asiat
 • Rahoitusmuodon strategisen relevanssin arviointi

Kevät 2021

 • Asiantuntijahaastatteluiden tekeminen ja aineiston analyysi
 • Hanketoimijoiden haastattelut
 • Tilastollisen vaikutusanalyysin yksityiskohtien suunnittelu
 • Käynnistetään yhteistyön mallien ja käytäntöjen arviointi
 • Käynnistetään ohjauksen mallien ja käytäntöjen arviointi

Syksy 2021

 • Työpaja koulutuksen ja ohjauksen malleista ja käytännöistä, 8/2021
 • Tilastollisessa analyysissä käytettävien aineistojen keruu hankkeilta

Vuosi 2022

 • Lopulliset vaikuttavuusanalyysit
 • Lopullisten tulosten raportointi, 12/2022

Hanketta toteuttavat MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy ja Kirsi Pulkkinen Consulting.

Materiaalit

Hankkeiden aineistopyyntöä koskevia lisätietoja

Lue lisää

Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)