Visiotyö kehittää Malmia Koillis-Helsingin keskuksena

MDI laati yhdessä Uusi Kaupunki -kollektiivin kanssa skenaario- ja visiotyön Malmin alueen kehityksestä Helsingin kaupungille. Työn pohjana on tarve kehittää Malmia Koillis-Helsingin keskuksena. Malmin kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kauppakeskuksiin, mutta alueesta halutaan kehittyvän vahvempi keskustamainen alue, joka kilpailisi kaupallisen vetovoiman osalta lähialueen keskuksien kautta. Nykyisellään Malmin asemanseudun imago on heikko, ja se koetaan kansalaiskyselyn perusteella epäviihtyisäksi ja jopa turvattomaksi.

Lisäksi esimerkiksi kävelyn olosuhteet koetaan kohtalaisen huonoiksi hankalan korttelirakenteen vuoksi, ja lisäksi rata jakaa Malmin toiminnallisesti kahtia Ylä- ja Ala-Malmiin. Asemanseutu kaipaa siis monipuolisesti kunnostusta ja kehittämistä. Malmin lentokentän alueen rakentamisen myötä myös Malmin asemanseutua kehitetään yhtenä kaupungin painopistealueista. Malmin asemanseudun kaavaillaan toimivan lähikeskustana myös lentokentän alueen uusille asukkaille.

MDI:n skenaarioanalyysissä kuvattin, millä tavoin Malmin asemanseutu sekä lentokenttä voisivat kasvaa toiminnallisesti yhteen ja minkälaisia toimenpiteitä tähän tarvitaan. MDI:n analyysi osoittaa, kuinka Malmin asemanseudun asema koillisen keskuksena edellyttää vahvasti kasvavaa Malmin lentokenttää ja sen asukasmäärien luomaa palvelukysyntää. Samoin lentokentän alueen rakentuminen kaupungin toivomalla tavalla joukkoliikennepainotteiseksi alueeksi edellyttää asemanseudun ilmeen kohottamista sekä esimerkiksi täydennysrakentamista ja korttelirakenteiden ja reittien selkeyttämistä.

Malmin olemassa olevaa imagoa sekä erityispiirteitä, kuten kylämäistä historiallista luonnetta ja vahvaa maahanmuuttajayrittäjyyttä, voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä ja brändäyksessä. Keskeinen haaste on, miten lentokentän alue ja asemanseutu kasvavat paitsi rakenteellisesti ja toiminnallisesti, myös ”henkisesti” yhteen yhdeksi Malmin alueeksi. Uusi Kaupunki -kollektiivi laati MDI:n analyysin pohjalta kolme visiosuunnitelmaa Malmin asemanseudun kehittämiseksi.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa