MDI tutkii paikkariippumatonta työtä yritysten ja niiden työntekijöiden kannalta: onko paikkariippumattomuudesta tulossa yritysten tulevaisuuden menetysresepti?

Juuri alkaneessa hankkeessa haetaan vastausta siihen, miten yritysten mahdollistama paikkariippumaton työ vaikuttaa asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimatekijöihin. Vaikka etätyöskentelyä ja paikkariippumatonta työtä on tarkasteltu etenkin julkishallinnon ja toisaalta yksilön näkökulmasta, yksityisen sektorin toimijoiden paikkariippumattoman työn tarkastelu on ollut vähäisempää.

Metsän keskellä kulkeva junarata.

Yksityinen sektori ja yksityisen sektorin yritysten toiminta on paikkariippumattoman työn tulevaisuuden näkökulmasta avainasemassa, sillä ylivoimaisesti suurin osa työpaikoista on yksityisen sektorin työpaikkoja. PAALI-hankkeessa pureudumme paikkariippumattomuuteen yritysten, niiden työntekijöiden, johtamiskäytäntöjen ja toimintaprosessien näkökulmasta. Hankkeen päätavoitteena on selvittää, vaikuttaako yrityksen mahdollistama paikkariippumattomuus työntekijöiden asuinpaikkavalintoihin ja onko paikkariippumattomuus hyödyttänyt maaseutua käytännössä. Hankkeessa vastataan tutkimuskysymykseen ”Miten yritysten mahdollistama paikkariippumaton työ vaikuttaa asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimatekijöihin?”

Hankkeen toteutus osuu murroskohtaan, pandemian jälkeisen ajan alkuun: miten etenee paikkariippumaton työ?

Yksityisen sektorin toimijoiden näkemykset ja valinnat paikkariippumattoman työn suhteen pandemian väistyttyä joko palauttavat paikkariippuvuuden työmarkkinoille tai ylläpitävät pandemia-aikana syntynyttä paikkariippumattomia tai osin paikkariippumattomia työmarkkinoita. Myös tieto yritysten paikkariippumattomuutta koskevien päätösten yhteyksistä ja potentiaalisista vaikutuksista asuinpaikkavalintoihin ja maaseudun elinvoimaan on vähäistä.

Hankkeen osatavoitteiden keskeiset teemat ovat:

  1. Syventää tietoa siitä, miten yritykset paikkariippumattomilla rekrytoinneillaan ja muilla monipaikkaisuutta tukevilla toimillaan vastaavat työntekijöiden odotuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin
  2. Tarkastella, millaisia ratkaisuja paikkariippumattomuus yrityksille ja niiden työntekijöille käytännössä tarjoaa ja miten nämä muuttavat työkulttuuria ja yritysten monipaikkaisuuden kyvykkyyksiä? Miten johtaminen muuttuu, miten työkäytännöt ja yhteisölliset tekijät? Mikä on yritysten, niiden johdon ja työntekijöiden kokemus: toteutuuko työntekijöiden näkökulmasta lupaus paremmasta työelämän ja muun arjen tasapainottamisesta? Parantaako paikkariippumattomuus työnantajakuvaa tai syntyykö siitä muuta yrityksiä hyödyttäviä lisäarvoa? 
  3. Selvittää, miten paikkariippumattoman työn ja rekrytointien potentiaali maaseutualueiden kannalta toteutuu ja miten sitä voisi edelleen vahvistaa?

Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Maaseudun Tulevaisuus -lehden kanssa. Tutkimuksen pääasialliset tiedonkeruumenetelmät ovat kaksi kyselyä, jotka on suunnattu yrityksille sekä Maaseudun Tulevaisuuden lukijoille. Kyselyillä ja täydentävillä haastatteluilla saadaan tietoa yksittäisten työntekijöiden motivaatiotekijöistä, muuttamisen esteistä ja mahdollistajista, paikkariippumattoman urakehityksen ja tukiverkostojen muodoista ja merkityksestä. Yritystasolla kartoitetaan johtamisen muutosta, itseohjautuvuuden toteutumista käytännössä ja eri johtamisen työkalujen sopeutumista paikkariippumattomuuden olosuhteisiin.

Tiedonkeruumenetelminä hyödynnetään kirjallisen aineiston analyysia (keskittyen erityisesti viimeaikaisiin monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta käsitteleviin hankkeisiin), yrityskyselyjä sekä hyviä käytäntöjä ja paikkariippumattomuutta vahvistavia toimintamalleja analysoivia tapaustutkimuksia, joiden pohjalta organisoidaan työpajoja ja ideariihiä.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lisätietoja

Sami Tantarimäki, Erityisasiantuntija, Ohjausryhmän puheenjohtaja, MMM