Sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuusperustainen ohjausmalli auttaa ohjaamaan palveluita kohti tavoitteita

VN TEAS-hankkeen Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa raportti Reittiopas vaikuttavuuteen on julkaistu. Hankkeessa luotiin sote- ja työllisyyspalveluille vaikuttavuusperustainen ohjausmalli, jossa tarkastellaan palvelujärjestelmää asiakkaista käsin. Palvelujärjestelmän keskeisimpänä tavoitteena on lisäksi maksimoida väestön terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja autonomiaa sekä pienentää eroja väestöryhmien välillä mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Vaikuttavuuden ohjaaminen perustuu tietoon, joka kanavoituu yksittäisiltä asiakkailta tuottajien kautta palvelun järjestäjien käyttöön ja kansalliseen tietovarantoon. Vaikuttavuustieto mahdollistaa sote-ja työllisyyspalvelujen ohjaamisen nykyistä vahvemmin järjestäjän tavoitteista käsin.

Vaikuttavuusperusteinen ohjausmalli keskittyy siihen, miten järjestäjä voi ohjata vaikuttavuutta eri keinoin (normi-, resurssi-, informaatio- ja vuorovaikutusohjaus). Järjestäjä asettaa asiakasryhmittäiset tavoitteet, joita se ohjaa tuottajien kautta eri tavoin erityyppisille ryhmille. Mallin taustana esitellään vaikuttavuuden ja ohjauksen perusperiaatteet sekä rakenteet, jotka määrittävät toimintaympäristöä sekä niiden haasteet sote- ja työllisyyspalveluissa. Ohjausmallin taustaksi kuvataan myös vaikuttavuusperusteisen ohjauksen sovelluksia eli suomalaisia pilotteja ja kansainvälisiä esimerkkejä.

Selvityksen toteuttivat MDI, NHG Consulting ja Helsingin yliopisto Valtioneuvoston kanslialle.

Lue raportti: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-820-5

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla