Sote- ja työllisyyspalvelujen vaikuttavuusperustainen ohjausmalli auttaa ohjaamaan palveluita kohti tavoitteita

VN TEAS-hankkeen Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa raportti Reittiopas vaikuttavuuteen on julkaistu. Hankkeessa luotiin sote- ja työllisyyspalveluille vaikuttavuusperustainen ohjausmalli, jossa tarkastellaan palvelujärjestelmää asiakkaista käsin. Palvelujärjestelmän keskeisimpänä tavoitteena on lisäksi maksimoida väestön terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja autonomiaa sekä pienentää eroja väestöryhmien välillä mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Vaikuttavuuden ohjaaminen perustuu tietoon, joka kanavoituu yksittäisiltä asiakkailta tuottajien kautta palvelun järjestäjien käyttöön ja kansalliseen tietovarantoon. Vaikuttavuustieto mahdollistaa sote-ja työllisyyspalvelujen ohjaamisen nykyistä vahvemmin järjestäjän tavoitteista käsin.

Vaikuttavuusperusteinen ohjausmalli keskittyy siihen, miten järjestäjä voi ohjata vaikuttavuutta eri keinoin (normi-, resurssi-, informaatio- ja vuorovaikutusohjaus). Järjestäjä asettaa asiakasryhmittäiset tavoitteet, joita se ohjaa tuottajien kautta eri tavoin erityyppisille ryhmille. Mallin taustana esitellään vaikuttavuuden ja ohjauksen perusperiaatteet sekä rakenteet, jotka määrittävät toimintaympäristöä sekä niiden haasteet sote- ja työllisyyspalveluissa. Ohjausmallin taustaksi kuvataan myös vaikuttavuusperusteisen ohjauksen sovelluksia eli suomalaisia pilotteja ja kansainvälisiä esimerkkejä.

Selvityksen toteuttivat MDI, NHG Consulting ja Helsingin yliopisto Valtioneuvoston kanslialle.

Lue raportti: https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-820-5

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa