Perusopetusta ja varhaiskasvatusta koskevan palveluverkkoselvityksen päivitys

Ylöjärven kaupungin kasvua ja kehitystä ohjaavat päivitetyssä kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet, joiden mukaan Ylöjärvi rakentaa elinvoimaa mm. vahvalla kasvulla, laadukkailla palveluilla ja vahvalla kuntataloudella. Strategian päivitystyön ohella Ylöjärvellä on aloitettu kasvuohjelman laadinta, jossa tarkennetaan kasvutavoitteita ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Strategia- ja ohjelmatyössä päivitetyt kasvutavoitteet sekä 2022 Ylöjärven kaupungille laaditut väestökehityksen skenaariotarkastelut luovat tarpeen päivittää vuonna 2021 laadittua varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitystä.

Palveluverkkoselvityksen päivitystyön ensimmäisenä tavoitteena on esittää väestö- ja ikärakenne-ennuste varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeiden muutoksista Ylöjärven eri kaupunginosissa vuosina 2023-2040 huomioiden ennen kaikkea asukasmäärän muutosten vaikutus palvelumitoitukseen. Toisena tavoitteena on edellä mainitun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeiden muutosten ennusteen pohjalta esittää arvio päiväkotien ja koulujen peruskorjausten sekä uudisrakentamisen tarpeista sekä arvio siitä, mitä yksiköitä voisi harkita yhdistettäväksi, eriytettäviksi, lakkautettavaksi tai supistettavaksi. Tässä tarkastelussa otetaan huomioon tukipalvelut, erityisesti ruokahuolto ja kiinteistöjen ylläpito sekä myös muut palvelut, joita järjestetään koulujen ja päiväkotien yhteydessä. Selvityksen tavoitteena on esittää ensimmäiseen ja toiseen tavoitteeseen liittyen arvio muutosten taloudellisista vaikutuksista laskentaperusteineen sekä arvio muista mahdollisista vaikutuksista.

MDI:n alihankkijana työssä toimii Locia Solutions Oy, joka on toimitila- ja palveluverkon suunnitteluun erikoistunut asiantuntijayritys. Locia konsultoi kaupunkeja strategisen maankäytön, palveluverkkosuunnittelun ja toimitilasuunnittelun yhteensovittamisessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan