Pääkaupunkiseudun asuinalueselvitys

Työn tavoitteena oli analysoida Helsingin seudun opiskelija-asunnoille pääkaupunkiseudun valittujen kaupunginosien vetovoimaa, tulevaa kehitystä ja potentiaalia HOAS:n toiminnan näkökulmasta. Työssä yhdistetään tilastoanalyysia kaupunginosista, dokumenttianalyysia kaupunkien kehittämissuunnitelmista, tilaajan tarkentavia aineistoja sekä tulevan kehityksen mallintamista väestö- ja asuntokuntien osalta. Työssä tarkasteltiin kiinnostuksen kohteena olevia kaupunginosia kuntien tilastollisten osa-alueiden perusteella. Tilastolliset osa-alueet ovat kaupunkien itse muodostama aluejako, mikä vastaa pääkaupunkiseudulla suhteellisen hyvin perinteisesti miellettyjä kaupunkiosien rajoja.

Työ koostui neljästä osiosta:
1. Nykytila-analyysi, jossa muodostetaan yleiskuva kaupunginosien toteutuneesta kehityksestä väestön, työpaikkojen, työssäkäynnin, sosioekonomian ja asumisen osalta.
2. Muuttoliikkeen analyysi, jossa tarkastellaan alueelle muuttavien ja alueelta muuttavien profiilia sekä muuttovirroissa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.
3. Dokumenttianalyysi, jossa käydään läpi keskeisimpiä kaupunkien dokumentteja kyseisten alueiden kehittämisen näkökulmasta, selvittäen miten kutakin aluetta aiotaan kehittää ja mikä muuttuu suhteessa nykyiseen ja millaisena haluttua tavoitetilaa kuvaillaan alueittain.
4. Väestöennuste, jossa mallinnetaan nykytila-analyysin pohjatietoja sekä dokumenttianalyysin tietojen pohjalta kunkin kaupunginosan tulevaa väestön, demografisen rakenteen ja asuntokuntien rakenteen kehitystä vuosien 2022–2040/2050 aikana MDI:n väestöennustemallilla.

Työssä tehtiin ensin yleinen analyysi valittujen alueiden kehityksestä suhteessa koko kaupungin kehitykseen. Tämän analyysin pohjalta syntyi kuva relevanttien kaupunginosien keskeisimmistä muutostrendeistä ja nykytilasta ja tulevan kehityksen rakenteesta, mikä mahdollistaa tarkemman yksittäisten kaupunginosien tulevan kehityksen analysoinnin. Lisäksi työssä laadittiin tarkka tulevaisuusanalyysi erikseen jokaisesta HOAS:n listaamasta kaupunginosasta. Tulevaisuusanalyysissa muodostettiin kuva kaupunginosan nykytilasta, keskeisimmistä muutoksista ja tulevaisuuden kuvista sekä näihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista tilaajan kannalta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan