Kielipoliittiset kuulemiset

MDI avusti oikeusministeriötä kielipoliittisiin kuulemisiin liittyvien virtuaalitilaisuuksien järjestämisessä. Tilaisuudet järjestettiin vuorovaikutteisina keskustelutilaisuuksia ja työpajoina Zoom- ja Teams -alustoilla. Syksyn aikana tilaisuuksia oli yhteensä neljä.

1) Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu kielipoliittinen ohjelma, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Ohjelmassa otetaan huomioon muut Suomessa puhutut kielet kuin kansalliskielet, erityisesti saamen kielet, romanikieli, karjalan kieli ja viittomakielet. Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin, kuten kielen elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin. Kuulemisen tarkoituksena oli saada sisällöllisiä näkemyksiä ja keskustelua liittyen ohjelmavalmisteluun sekä tukea oikeusministeriön asettaman kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmän työtä. Ryhmä on asetettu 25.2.2021, ja sen toimikausi jatkuu 31.3.2022 asti. Ensimmäiseen tilaisuuteen 16.9. oli kutsuttu muun muassa järjestöjen edustajia, tutkijoita ja kielten opetuksen asiantuntijoita. Tilaisuuteen osallistui n. 80 henkilöä ja tilaisuus myös tulkattiin suomen ja suomenruotsin viittomakielellä. Tilaisuudesta koostettiin myös n. 20-sivuiset suomen ja ruotsinkieliset tiivistelmät.

2) Ahvenanmaa-strategian laadintaan liittyvä valmisteleva työpaja toteutettiin myös osana Marinin hallituksen toimeenpanoa ja jossa tavoitteena oli keskustella valmistelussa olevasta Ahvenanmaa-strategiasta valtioneuvoston Ahvenanmaa-työssä mukana olevien virkahenkilöiden ja heidän ahvenanmaalaisten kollegojensa kanssa. Keskustelussa oli mukana mm. toimivan vuorovaikutuksen muodot ja niiden turvaaminen, Ahvenanmaa-osaaminen valtionhallinnossa, koordinaatiotyön muodot ja kokemukset ja jatkokehittäminen. Åland i ett inkluderande och kunnigt Finland, Verkstad för förvaltningen, den 10 november kl. 13-15. Workshopen var en del av beredningen av den Ålandsstrategi som omnämns i statsminister Marins regeringsprogram. I verkstad diskuterades konkreta förslag på hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen, och därtill ska det säkerställas att resurserna är tillräckliga. Tilaisuuteen osallistui n. 20 henkeä ja se toteutettiin kokonaan ruotsiksi.

3) MDI oli mukana organisoimassa kieli-ilmapiiriin ja sen hyviin käytäntöihin liittyvää tilaisuutta 2.12.2021 ”Kieli-ilmapiirin parantamisen hyvät käytännöt / God praxis i för att förbättra språkklimatet”. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa hyvistä käytännöistä ja toimivista ja innostavista esimerkeistä, joilla myönteistä kieli-ilmapiiriä on voitu tukea eri puolilla Suomea. Yksi kunta, kaksi kieltä – miten meillä toimitaan ja edistetään hyvää kieli-ilmapiiriä? Tilaisuuden tarkoitus oli tarjota kaksikielisten kuntien vaikuttajille mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja saada uusia ideoita omaan työhön kaksikielisyyden vahvistamiseksi ja kieli-ilmapiirin tukemiseksi omassa kunnassa. Kieli-ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. palvelujen toimivuus ja kieliryhmien väliset suhteet. Iltapäivän ohjelma rakentui alustuksista (mm. kielibarometrin tulokset, Kuntaliiton työ kieli-ilmapiirin parissa), ryhmätöistä ja pyöreän pöydän paneelikeskustelusta. Tilaisuus järjestettiin Zoom-alustalla.

4) Kansalliskielistrategian julkistamistilaisuus, 7.12.2021. Tilaisuuden avaajana toimi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Tilaisuuden valmistelluissa puheenvuoroissa ja paneelikeskustelussa kuultiin eri sidosryhmien, ml. tutkimus- ja elinkeinoelämän, koulutuksen ja kuntakentän edustajien näkemyksiä strategiasta ja sen toimeenpanosta. Osallistujia kutsuttiin myös jakamaan omia ajatuksia ja ideoita strategian toimeenpanon turvaamiseksi käytännössä. Tilaisuuden paneelikeskustelun juonsi Helsingin Sanomien pitkäaikainen päätoimittaja Janne Virkkunen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan