Koronan jälkivaikutukset kuntien ja yritysten yhteiseen toimintaympäristöön

Hankkeessa tuotettiin ajankohtainen tilannekuva kaupunkien kehityksestä ja ‐kehittämisen ilmiöstä, trendeistä ja välineistä. Hankkeen yhteydessä selvitettiin myös mahdolliset koronavaikutukset mm. palveluiden tuottamisessa, toimitilojen käytön muutoksissa ja investointitarpeissa ja ‐kyvyssä. Tulosten tulkintaa ja niiden perusteella tehtäviä linjauksia toimenpiteitä pohdittiin joukkoistetusti sekä kuntapäättäjien että Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten kanssa vuoden 2021 aikana ja tulokset antoivat tärkeää suuntaa myös tarvittaville jatkoselvityksille tietoon perustuvan päätöksenteon varmistamiseksi.

Selvityksen päätutkimuskysymykset olivat:
1. Mitä kaupunkien ja alueiden kehitystrendejä Suomessa on tunnistettu 2010‐luvulla ja millainen on niiden kehityskuva 2020‐luvulla? Erityisesti miten vuoden 2020 koronapandemia ja siihen sopeutuminen on vaikuttanut kehitystrendeihin
2. Millaisiin elpymis‐ ja palautumistoimiin Suomessa ryhdytään ja miten ne vaikuttavat Suomen kaupunkeihin ja erilaisiin investointeihin?
3. Millaiset edellytykset kaupungeilla ja niiden päättäjillä on tunnistaa kehitystrendit, ja miten resilienssiedellytyksiä voidaan parantaa?

Työssä tehtiin sekä tilasto- että trendianalyysejä sekä tulkittiin yhdessä tilaajaorganisaation kanssa tietoja. Tilasto- ja trendinanalyysi tehtiin keväällä 2021, tulkintoja aina syksyyn 2021 asti. Selvityksen rahoittaa TT-säätiö.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan