Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusterin toimijaverkkoanalyysi valmistui

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusterin toimijoiden verkostoitumista tutkittiin Pohjoinen kasvuvyöhyke klustereiden kehittämisalustana: Havaintoja meriklusterin toimijaverkostoista -julkaisussa, joka on nyt valmistunut. MDI oli mukana yhdessä Sweco Ympäristön kanssa Turun kauppakorkeakoulun koordinoimassa selvityshankkeessa, jonka tavoitteena on hahmottaa Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusterin verkostosuhteita ja pureutua toimijoiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja keskinäisriippuvuuksiin.

Selvityksen mukaan vyöhykkeen korkeakoulut ja yritykset toimivat vyöhykkeen alueella verkostomaisesti, huolimatta siitä, että tarkastelun kohteina olleista verkostoista suurimmassa osassa tehtiin yhteistyötä kytkeytyneenä myös ulkopuolisiin alueisiin. Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen maantieteellinen alue monelle verkostoanalyysissa esiin nousseelle päättäjä- ja kehittäjäverkostolle. Toisaalta meriklusterin toimijat toimivat useilla eri markkinoilla, eivätkä ne ole välttämättä verkottuneita toisiinsa eri toimialojen kesken. Kehittämissuosituksissa tärkeäksi nousi erityisesti toimialojen välisen yhteistyön edistäminen.