Mille väestölle -selvitys ennakoi uusien opiskelijoiden määrää kaikilla koulutusasteilla ja alueilla

MDI on toteuttanut Sitran toimeksiannosta Mille väestölle -selvityksen, jossa tarkastellaan samanaikaisesti Tilastokeskuksen alueellisia ja ikäryhmäkohtaisia väestöennusteita sekä uusien opiskelijoiden määrää kaikilla koulutusasteilla Opetushallituksen Vipunen -tilastopalvelun avulla vuosina 2018–2040.

Opiskelijoita vapun vietossa.
Alhainen syntyvyys läpäisee kaikki koulutusasteet ja alueet yksi kerrallaan vuoteen 2040 mennessä. Kuva: Anssi Kumpula.

Selvityksen mukaan koko maan väestön määrä kääntyy ennusteen mukaan laskuun vuonna 2031, mutta alakouluikäisten lasten kohdalla kehitys on ollut negatiivista 2010-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Demografinen muutos läpäisee 20- ja 30-luvuilla kaikki koulutusasteet yksi kerrallaan. Kaupungistuminen, alueellinen eriytyminen, muuttoliike ja syntyvyyden aleneminen vaikuttavat kaikille alueille vaihtelevalla voimakkuudella 20- ja 30-luvuilla. Uusien opiskelijoiden määrän kehitys vaikuttaa koko maan luvuissa tasapainoisemmalta kehitykseltä kuin on todellinen kuva alueilta päin katsottuna. Uusien opiskelijoiden tarve kasvaa tai vähenee maltillisesti vain suurimmilla kaupunkiseuduilla. Muualla maassa uusien opiskelijoiden tarve vähenee. Nuorten ikäluokkien supistuessa lisäpainotus aikuiskoulutukseen ja kansainvälisyyteen voi toimia ratkaisuna koko maassa ja varsinkin alueilla koulutuksen kysynnän vähenemiseen.

Selvityksessä tarkasteltiin samanaikaisesti sekä koko maan kehitystä että alueellista kehitystä kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla. Mille väestölle? -selvitys jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osioon: toteutuneeseen kehitykseen 2010-luvulla ja ennakoituun kehitykseen 2020- ja 2030-luvuilla. Toteutuneen kehityksen osalta analysoitiin väestönkehityksen ja koulutuksen tilannekuvaa 2010-luvulla. Ennakoidun kehityksen osalta tarkasteltiin uusien opiskelijoiden määrään liittyvää koulutustarvetta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Selvityksen aineistona olivat Tilastokeskuksen väestönkehitykseen ja väestöennusteisiin liittyvät tiedot sekä Opetushallituksen Vipunen-tilastopalvelu. Uusien opiskelijoiden määrän ennakointi vuosille 2018–2040 perustui täysin väestötieteellisiin tekijöihin ja nykytilan jatkumiseen. Ennusteessa on huomioitava epävarmuustekijät, jotka liittyvät mm. väestöennusteen ja koulutuksen ennakoinnin olettamiin.

Selvityksen tilasi Sitra, ja se toteutettiin syyskuuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana.

Materiaalit

Uutinen (Sitra)
Mille väestölle -julkaisu
Väestöselvitys 2040 -taustaraportti

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa