Mille väestölle -selvitys ennakoi uusien opiskelijoiden määrää kaikilla koulutusasteilla ja alueilla

MDI on toteuttanut Sitran toimeksiannosta Mille väestölle -selvityksen, jossa tarkastellaan samanaikaisesti Tilastokeskuksen alueellisia ja ikäryhmäkohtaisia väestöennusteita sekä uusien opiskelijoiden määrää kaikilla koulutusasteilla Opetushallituksen Vipunen -tilastopalvelun avulla vuosina 2018–2040.

Opiskelijoita vapun vietossa.
Alhainen syntyvyys läpäisee kaikki koulutusasteet ja alueet yksi kerrallaan vuoteen 2040 mennessä. Kuva: Anssi Kumpula.

Selvityksen mukaan koko maan väestön määrä kääntyy ennusteen mukaan laskuun vuonna 2031, mutta alakouluikäisten lasten kohdalla kehitys on ollut negatiivista 2010-luvun jälkipuoliskolta alkaen. Demografinen muutos läpäisee 20- ja 30-luvuilla kaikki koulutusasteet yksi kerrallaan. Kaupungistuminen, alueellinen eriytyminen, muuttoliike ja syntyvyyden aleneminen vaikuttavat kaikille alueille vaihtelevalla voimakkuudella 20- ja 30-luvuilla. Uusien opiskelijoiden määrän kehitys vaikuttaa koko maan luvuissa tasapainoisemmalta kehitykseltä kuin on todellinen kuva alueilta päin katsottuna. Uusien opiskelijoiden tarve kasvaa tai vähenee maltillisesti vain suurimmilla kaupunkiseuduilla. Muualla maassa uusien opiskelijoiden tarve vähenee. Nuorten ikäluokkien supistuessa lisäpainotus aikuiskoulutukseen ja kansainvälisyyteen voi toimia ratkaisuna koko maassa ja varsinkin alueilla koulutuksen kysynnän vähenemiseen.

Selvityksessä tarkasteltiin samanaikaisesti sekä koko maan kehitystä että alueellista kehitystä kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolla. Mille väestölle? -selvitys jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osioon: toteutuneeseen kehitykseen 2010-luvulla ja ennakoituun kehitykseen 2020- ja 2030-luvuilla. Toteutuneen kehityksen osalta analysoitiin väestönkehityksen ja koulutuksen tilannekuvaa 2010-luvulla. Ennakoidun kehityksen osalta tarkasteltiin uusien opiskelijoiden määrään liittyvää koulutustarvetta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisissa perustutkinnoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Selvityksen aineistona olivat Tilastokeskuksen väestönkehitykseen ja väestöennusteisiin liittyvät tiedot sekä Opetushallituksen Vipunen-tilastopalvelu. Uusien opiskelijoiden määrän ennakointi vuosille 2018–2040 perustui täysin väestötieteellisiin tekijöihin ja nykytilan jatkumiseen. Ennusteessa on huomioitava epävarmuustekijät, jotka liittyvät mm. väestöennusteen ja koulutuksen ennakoinnin olettamiin.

Selvityksen tilasi Sitra, ja se toteutettiin syyskuuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana.

Materiaalit

Uutinen (Sitra)
Mille väestölle -julkaisu
Väestöselvitys 2040 -taustaraportti

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa