Mikä-mikä-maakuntauudistus

Suomen hallitus hokee maakuntauudistuksen historiallisuutta, ja tekikin ainakin yhden asian eri tavalla kuin koskaan aiemmin: laittoi lakiluonnokset nettiin ennen syksyistä lausuntokierrosta. Materiaali löytyy sivustolta alueuudistus.fi.

Nyt siis dekkareiden kanssa kesälukulistan kärkipaikasta kilpailevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat pykäläpaperit. Pientä kesäuutispommin sytykettä tarjoavat uudet kuntakohtaiset laskelmat, joiden mukaan suurimmat kaupungit eivät sittenkään joutuisi maakuntauudistuksen maksumiehiksi.

Maakuntauudistuksen suhteen puhutaan vielä puitteista eikä niinkään tekemisestä. Luonnospaperit piirtävät kuvaa maakunnal- lisesta itsehallinnosta, talouden järjestämisestä, toiminnan johtamisesta sekä maakunnan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. VM alkoi toukokuussa valmistella maakuntien ns. non-sote- tehtävien, eli muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä maakuntauu- distuksen nimellä, mutta näiden tehtävien lakiluonnokset eivät kuitenkaan sisälly 29.6. julkaistuun aineistoon.

Keskustelu kulminoituu tehtävien jakoon ja kahteen rajapintakeskusteluun. Yhtäältä mistä aiemmin kunnille kuulu- neista tehtävistä vastataan tulevaisuudessa maakunnallisella tasolla, miten ja kuka ne tuottaa ja miten tehtäviä ohjataan. Toisaal- ta miten suuria vapauksia maakunnat saavat ministeriöiltä tehtävien hoitamiseen? Toisessa ääripäässä on tiukka kansallinen ohjaus ja toisessa ääripäässä vahva alueellinen autonomia.

Maakunnat ovat kesän aikana organisoineet valmistelua. Pisimmälle omissa pohdinnoissaan ovat jo ehtineet Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala. MDI on mukana mm. Kymenlaakson tulevaisuustyössä. Maakuntauudistuksen tiimoilta poliittisen keskustelun pokeri on kesän korvilla hieman koventunut ja välillä henki on kuin päivänkak- karan lehtiä repiessä: tulee – ei tule – tulee. Hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle loppuvuodesta.

Maakuntauudistusta seurataan tarkalla VAAKA:lla

MDI analysoi maakuntauudistuksen etenemistä ja valmistelua maakunnissa VN TEASin VAAKA-hankkeen kautta.

Erityishuomion kohteena on aluekehittämisjärjestelmän sisäinen eriytyminen, joka nousee esiin erityisesti metropolialueen ja suurempien kaupunkiseutujen erityis- aseman ja vaikuttavuuden selvityksessä.

Kesän aikana on kerätty tietoa ulkomaisista aluehal- lintajärjestelmistä ja niiden sisältämistä aluekehittämis- komponenteista. Tutkimuksessa keskitytään oleellisiin verrokkimaihin, ja pyritään hahmottamaan niiden hal- lintojärjestelmiä tiettyjen ulottuvuuksien – kuten valta- ja vastuusuhteiden sekä resurssikysymysten – kautta.

Maailmalla on valittu hyvin erilaisia polkuja alueiden vahvistamiseksi. Yksi viesti on selvä: yhden maakunta- mallin politiikka ei toimi – erilaisilla alueilla maakunnan rooli on erilainen.

Tämän järjestelmävertailun pohjalta tehdään myöhemmin syksyllä skenaarioanalyysi Suomen maakuntamalleista.

Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.