MDI toteuttaa Suomen sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevan tutkimuksen

MDI toteuttaa Suomen sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevan tutkimuksen, jossa luodaan kattava näkemys sopimuspalokuntien toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista, tunnistetaan sopimuspalokuntatoiminnan kriittisiä toimintaedellytyksiä sekä tuotetaan kolme vuoteen 2035 ulottuvaa skenaariota. Tavoitteena on tuottaa lisätietoa pelastustoimea koskevaan päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön.

Tutkimuksessa kuvataan sopimuspalokuntatoiminnan nykytilaa, toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia muun muassa alue- ja väestönkehityksen valossa dokumentti- ja tilastoanalyyseihin pohjautuen, toteutetaan kolme erityyppisiin toimintaympäristöihin sijoittuvaa case-tarkastelua, haastatellaan pelastustoimen kannalta keskeisiä asiantuntijoita, järjestetään sidosryhmätyöpajoja sekä luodaan skenaariokuvauksia hyödyntäen muun muassa tulevaisuustaulukkotyöskentelyä. Työssä on mukana alihankkijana järjestötoimintaan erikoistunut Juha Heikkala Consulting.

Tutkimusraportti julkaistaan keväällä 2021.