MDI kehittää pohjoismaisessa yhteistyössä sukupuoli- ja moninaisuusherkempiä työkaluja TKI-ohjelmien laadintaan

Pohjoismaat ovat kerta toisensa jälkeen sijoittuneet hyvin, kun mitataan maiden välisiä tasa arvoeroja sekä tutkimus- ja innovaatioympäristöjen laatua. Pinnan alla kuva on monisyisempi. Tasa-arvon ääneenlausutut ihanteet peittävät alleen sen tosiasian, että tavoitteista huolimatta TKI-kenttä on varsin sukupuolittunut.

Ryhmä ihmisiä työpajassa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, joissa teknologialla on merkittävä rooli, näyttäytyy usein harhaanjohtavasti sukupuolineutraalina. TKI on säilynyt pääosin miesvaltaisena alueena, vaikka nuorten naisten koulutustaso teknologiaintensiivisillä tutkimusalueilla lisääntyy koko ajan. Ne startup- ja pk-yritykset, joiden kärki on innovaatioiden luomisessa, ovat usein miesvetoisia. Teknologian alalle kouluttautuvat naiset sijoittuvat työmarkkinoilla useammin johtamisen sijasta kehitystehtäviin. Puhutaan pohjoismaisesta tasa-arvon innovaatioparadoksista: yleinen oletus tasa-arvosta jättää huomiotta tasa-arvon puutteen tietyissä teemoissa, kuten innovaatiorahoituksessa.

Myös monimuotoisuuden lisääminen TKI-kehittämisessä vaatii entistä parempaa huomiota. Viime vuosina on Suomessakin herätty siihen, että ainutlaatuinen innovaatioympäristömme ja jalot tasa-arvotavoitteet eivät yksin riitä. Voimme nousta innovaatioiden kärkeen vain, jos varmistamme monimuotoisten näkökulmien sisällyttämisen tutkimukseen ja innovointiin jo kehittämisvaiheessa. 

AGDA-hanke kiinnittää huomion innovaatioiden sukupuoliparadoksiin, erityisesti vihreään siirtymään liittyvän TKI-toiminnan alueella.

Elokuussa alkaneessa AGDA-hankkeessa tarkastelemme otosta TKI-rahoittajia sekä -rahoitusvälineitä Pohjoismaissa. Kysymme, voisiko osallistava ohjelmasuunnittelu tarjota uusia näkökulmia ja työkaluja innovaatioihin sekä niitä edistäviin politiikkavälineisiin. Pohjoismaisessa yhteistyöhankkeessa syvennetään TKI-ohjelmasuunnittelun tasa-arvoon ja moninaisuuteen liittyvää ymmärrystä sekä luodaan yhteinen alusta parempien käytäntöjen yhteisluomiselle. Tavoitteemme on osallisuuden, monimuotoisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen läpi koko ohjelmasyklin: ohjelman ideoinnista suunnitteluun, muotoiluun ja varsinaiseen toteutukseen. 

Työmme koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jonka osana käymme läpi olemassa olevia arviointi- ja seurantakehyksiä ja tasa-arvosuunnitelmia. Tarjoamme pohjoismaisten innovaatio- ja tutkimusrahoitusorganisaatioiden toimijoille, keskeisille sidosryhmille ja asiantuntijoille mahdollisuuden vuoropuheluun, yhteisluomiseen ja verkottumiseen. Tuloksena laaditaan osallistavan innovaation viitekehys tukemaan monimuotoisempaa ja tasa-arvoisempaa, moninaisuuden mahdollisuudet oivaltavaa, innovaatio-ohjelmointia.

Hanke toteutetaan elokuusta 2022 toukokuuhun 2023 ja sen rahoittajana toimii Pohjoismaiden tasa-arvorahasto (NIKK). MDI:n johtamassa hankkeessa on kumppaneita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista.

Lisätietoa

Pohjoismaiden tasa-arvorahaston sivut: Addressing the gender and diversity paradoxes in innovation – towards a more inclusive policy design (AGDA)

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa