MDI jatkaa työelämän kehittämiseen tähtäävien ohjelmien arviointeja

MDI arvioi Työterveyslaitoksen koordinoimaa TYÖ 2030 -ohjelmaa. Arviointi tehdään yhteistyössä Owal Groupin kanssa, ja se toteutetaan marraskuun 2021 ja syksyn 2023 välisenä aikana.

Arvioinnin ensisijaisina tavoitteina on 1) arvioida ohjelman tavoitteiden, osatavoitteiden sekä toimenpiteiden toteutumista, 2) arvioida ohjelman tuloksellisuutta sekä toimien ulottuvuutta ja pysyvyyttä sekä 3) tuottaa näkemystä ohjelman laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myös pitkällä aikavälillä. Yleisesti ohjelman ulkoisessa arvioinnissa pyritään korostamaan sen eri työvaiheissa kysymyksiä: tehdäänkö ohjelmassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikeita asioita (relevanssi), ja tehdäänkö asiat tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta oikealla tavalla (tehokkuus ja vaikuttavuus).

Ulkoisessa arviointityössä tuotetaan yhteistyössä kehittävän arvioinnin kanssa tietoa myös ohjelman toimeenpanon kehittämiseksi. Osana työtä järjestetään asiantuntijatyökokouksia, joissa käydään läpi arviointityön havaintoja ja tuetaan tiedolla ohjelman toimintaedellytyksiä. Arvioinnissa käytetään menetelminä dokumenttianalyysejä, sähköisiä kyselyitä, asiantuntijahaastatteluita ja dialogisia työpajoja. Lisäksi työssä tehdään indikaattorianalyysi, jossa tehdään kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä analyyseja indikaattoritiedon kehityksestä. Indikaattorit myös kytketään ennakoivan arvioinnin malliin ja sen mittarointiin. Muihin mittareihin tuotetaan tietoa muun muassa ohjelman oman seurantatiedon, kyselyiden sekä mahdollisten tilastojen avulla.

Väliraportoinnissa raportoidaan arvioinnin keskeisimmät senhetkiset tulokset erityisesti tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Kirjallisen loppuraportin lisäksi arviointityössä tuotetaan PowerPoint-muotoisia esitysmateriaaleja, jotka jäävät tilaajan hyödynnettäväksi.

Japanin kotiseutulahjoitusmalli toimii inspiraationa Suomen mallin kokeiluehdotuksille

Juuri julkaistu selvitys tuottaa tietoa siitä, voisiko japanilaisen Furusato Nozein tyyppinen kotiseutulahjoitusjärjestelmä olla keino lisätä myös Suomen harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia. Mallia ei voi sellaisenaan replikoida, mutta se toimii oivana inspiraation lähteenä. Selvityksessä esitellään kolme mahdollista mallia, miten ideaa voisi lähteä toteuttamaan Suomessa. Ne rakentuvat jo aktiivisesti toimivien paikallisyhteisöjen, yhdistysten, rahastojen ja säätiöiden, ihmisten hyväntekeväisyyden motivaatioiden sekä myös kuntien osallistuvan budjetoinnin opeille.

Lue lisää Japanin kotiseutulahjoitusmalli toimii inspiraationa Suomen mallin kokeiluehdotuksille