MDI jatkaa työelämän kehittämiseen tähtäävien ohjelmien arviointeja

MDI arvioi Työterveyslaitoksen koordinoimaa TYÖ 2030 -ohjelmaa. Arviointi tehdään yhteistyössä Owal Groupin kanssa, ja se toteutetaan marraskuun 2021 ja syksyn 2023 välisenä aikana.

Arvioinnin ensisijaisina tavoitteina on 1) arvioida ohjelman tavoitteiden, osatavoitteiden sekä toimenpiteiden toteutumista, 2) arvioida ohjelman tuloksellisuutta sekä toimien ulottuvuutta ja pysyvyyttä sekä 3) tuottaa näkemystä ohjelman laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myös pitkällä aikavälillä. Yleisesti ohjelman ulkoisessa arvioinnissa pyritään korostamaan sen eri työvaiheissa kysymyksiä: tehdäänkö ohjelmassa tavoitteiden saavuttamisen kannalta oikeita asioita (relevanssi), ja tehdäänkö asiat tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta oikealla tavalla (tehokkuus ja vaikuttavuus).

Ulkoisessa arviointityössä tuotetaan yhteistyössä kehittävän arvioinnin kanssa tietoa myös ohjelman toimeenpanon kehittämiseksi. Osana työtä järjestetään asiantuntijatyökokouksia, joissa käydään läpi arviointityön havaintoja ja tuetaan tiedolla ohjelman toimintaedellytyksiä. Arvioinnissa käytetään menetelminä dokumenttianalyysejä, sähköisiä kyselyitä, asiantuntijahaastatteluita ja dialogisia työpajoja. Lisäksi työssä tehdään indikaattorianalyysi, jossa tehdään kuvailevilla tilastollisilla menetelmillä analyyseja indikaattoritiedon kehityksestä. Indikaattorit myös kytketään ennakoivan arvioinnin malliin ja sen mittarointiin. Muihin mittareihin tuotetaan tietoa muun muassa ohjelman oman seurantatiedon, kyselyiden sekä mahdollisten tilastojen avulla.

Väliraportoinnissa raportoidaan arvioinnin keskeisimmät senhetkiset tulokset erityisesti tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Kirjallisen loppuraportin lisäksi arviointityössä tuotetaan PowerPoint-muotoisia esitysmateriaaleja, jotka jäävät tilaajan hyödynnettäväksi.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa