MDI arvioi KEINO-toimintaa ja tukee uuden toimintamallin valmistelua

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama ja rahoittama KEINO-osaamiskeskus (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen toimeenpanossa ja kehittämisessä. Arviointityössä tuotetaan tietoa ja kokonaiskuva KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan ja verkostomaisen toimintamallin tuloksellisuudesta ja vaikutuksista toiminnan ja toimintamallin kehittämistä varten.

Työ sisältää kolme osa-aluetta: 1) KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan arviointi, 2) KEINOn toiminnan vaikutusten arvioinnin kehikon laadinta ja 3) KEINO 2.0 toimintamallin valmistelun tuki. Arviointi toteutetaan moninäkökulmaisella sekä vuorovaikutteisella ja kehittävällä otteella. Tämä tarkoittaa, että työssä osallistetaan ja hyödynnetään laajasti KEINO-toimijoiden, ministeriöiden sekä muiden relevanttien toimijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä sekä jo tehtyjä selvityksiä ja kyselyitä. Lisäksi läpi työn huomioidaan kestävien innovatiivisten julkisten hankintojen taustalla vaikuttavat kansainväliset kehityssuunnat. Arviointiin kuuluvat myös haastattelut ja sähköinen kysely.

KEINOn toiminnan vaikutusten arvioinnin kehikon laadinnassa sovelletaan ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin mallia, jolla pyritään hahmottamaan ja mallintamaan haluttujen vaikutusten syntyä. Vaikutusten arvioinnin kehikon laadinta on tarpeen KEINOn toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parempaa seurantaa sekä mittareiden tarkistamista varten. KEINO 2.0 toimintamallin valmistelussa otetaan huomioon arvioinnin tulokset sekä relevantit kansainväliset hyvät käytännöt. Arvioinnin yhteydessä järjestetään webinaari, jossa käydään läpi arvioinnin keskeiset tulokset sekä KEINO 2.0- toimintamallin tueksi annettavia suosituksia kansainväliset opit huomioiden. Industryhack Oy osallistuu työhön MDI:n alihankkijana.