Lähes 200 nuorta osallistui Open Agenda -osallisuushankkeeseen Pietarsaaressa

MDI oli mukana toteuttamassa Open Agenda -osallisuushanketta Pietarsaaressa kesän ja alkusyksyn 2022 aikana. Pietarsaaren Open Agenda -hankkeessa tavoitteena oli nuorten osallisuuden kokemuksen vahvistaminen. Projektin aikana tavoitimme ja kuulimme lähes 200 nuorta kasvotusten tai kyselyn kautta.

Ihmiset kerääntyneenä ulkokonserttiin.

Pietarsaaressa Open Agenda -projektin päätarkoitus oli vahvistaa nuorten osallisuuden kokemusta kaupungissa. Selvitimme miten nuoret kokevat kotikaupunkinsa, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan sekä mitä he kehittäisivät kotikaupungissaan. Jalkauduimme heinäkuussa Pietarsaaren Jaakon päiville haastattelemaan ja keskustelemaan nuorten kanssa. Alkusyksystä vierailimme Etelänummen koululla ja Oxhamns skolanilla, joissa järjestimme työpajoja oppilaille. Kesän aikana nuorilla oli myös mahdollisuus kertoa näkemyksensä anonyymin ja kaikille avoimen digitaalisen kyselyn kautta, jota jaettiin kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Kyselyn tarkoituksena oli tavoittaa kaikki kohderyhmään kuuluvat, myös ne, jotka välttämättä eivät liiku kaupungilla tai jotka viihtyvät enemmän sosiaalisen median kanavissa.  

“Paikka, jossa hengailla” – Toiveena saada omalle ikäryhmälle tarkoitettuja kohtaamispaikkoja ja kiehtovaa kaupunkia. 

Yleisesti ottaen nuoret olivat tyytyväisiä kotikaupunkiinsa. Tavoitettu ikäryhmä kaipasi kokoontumispaikkoja ja lisää aktiviteetteja. Harrastuspuolelle toivottiin muun muassa matalan kynnyksen kokeiluryhmiä ja palloilulajeja. Lisäksi kulttuurin ja taiteen lisääminen kaupunkiympäristössä nousi esille kouluvierailuiden yhteydessä. Nuoret toivoivat tapahtumia, jotka tarjoavat heille suunnattua ohjelmaa. Miespuolisten vastaajien keskuudessa nousi myös esille mopoilu ja tämän toiminnan mahdollisuudet kaupungissa.

Tavoitimme yhteensä 63 nuorta Jaakon päivien aikana ja yli 40 nuorta kouluvierailujen yhteydessä. Lisäksi kyselyyn vastasi 90 henkilöä. Tavoitetuista nuorista noin kaksi kolmasosaa oli naisia ja kolmannes miehiä. Projekti oli toteutukseltaan kaksikielinen. Vastaajista noin 80% oli ruotsinkielisiä ja 20 % suomenkielisiä. 

Open Agenda osallisuushanke on Valtiovarainministeriön rahoittama hanke, jossa tavoitteena on löytää kuntien ja kuntalaisten arkeen digitalisaatiota ja osallisuutta hyödyntäviä tapoja. 

Närmare 200 ungdomar deltog i Open Agenda-projektet i Jakobstad

Under sommaren och i början av hösten 2022 genomförde MDI Open Agenda-projektet i Jakobstad. Syftet med projektet var att stärka ungdomarnas delaktighet i staden. Projektet bestod av tre delar: den digitala enkäten, intervjuer med ungdomarna under Jakobs dagarna och workshops i skolor. Under projektets gång nådde vi närmare 200 ungdomar i åldersgruppen 15-18 år.  

Ungdomarna berättade hur de upplever Jakobstad och vardagen samt vad de skulle utveckla i staden. Under Jakobs dagarna och skolbesöken samlade vi in åsikter och idéer där målgruppen berättade om fritidsaktiviteter, hobbyverksamheten och vardagen i Jakobstad. Workshops ordnades för niondeklassister i Oxhamns skolan och Etelänummen koulu. Den digitala enkäten kunde besvaras under hela sommaren och den marknadsfördes på stadens sociala medier. Målsättningen med enkäten var att nå fram till de personer som använder sociala medier och till dem som nödvändigtvis inte rör sig på allmänna platser.   

“Fler platser där man kan va med kompisar” – Önskemål om ställen där ungdomarna kan umgås och ökad trivsel i stadsmiljön

Under projektets gång framkom det flera olika idéer som kunde genomföras i staden.  Bland annat önskade respondenterna olika lågtröskel hobbygrupper där man kan prova på nya grenar som till exempel bollsporter. Samtidigt önskade ungdomarna att det skulle finnas trivsamma ställen där man kan umgås och träffa vänner. Mera konst och kultur i stadsmiljön ansågs öka trivseln i staden och det fanns flera önskemål om evenemang inriktat för ungdomar. De manliga respondenterna uttryckte en önska om ett ställe där de kunde greja med mopeder.

Den digitala enkäten besvarades av 90 personer, över 40 personer deltog i workshoppen och 63 personer intervjuades under Jakobs dagarna. Två tredjedelar av respondenterna var kvinnor och en tredjedel var män. Detta var ett tvåspråkigt projekt där 80 % av ungdomarna var svenskspråkiga och 20 % finskspråkiga.  

Delaktighetsprojektet Open Agenda finansieras av Finansministeriet. Den primära målsättningen är att stödja kommundemokrati och digitalisering i kommuner. Samtidigt letar man efter nya praxis att förverkliga delaktigheten av kommuninvånarna. 

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa