Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia ja skenaariot on päivitetty

MDI toteutti Kymenlaakson liitolle älykkään erikoistumisen strategia 2.0:n ja Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivityksen. Älykäs erikoistuminen on strateginen lähestymistapa, jolla kehitetään ja uudistetaan elinkeinoelämää sekä vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin valituilla kärkialoilla. Älykkään erikoistumisen tavoitteena on kilpailukykyinen, houkutteleva ja elinvoimainen Kymenlaakso.

Kärkivalintoja strategiassa kaudelle 2021–2025 ovat:

  • Älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki)
  • Uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki)
  • Datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki)

Älykkään erikoistumisen strategia päivitettiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa, ja sitä ryhdytään jalkauttamaan vuonna 2021. Tämän lisäksi toteutetaan kehittämisohjelmaa, joka suunniteltiin strategian päivityksen yhteydessä.

Kymenlaakson skenaarioiden päivitys pohjautuu vuoden 2019 skenaarioraporttiin. Päivityksessä otettiin huomioon erityisesti koronapandemian vaikutukset maakunnalliseen toimintaympäristöön. Päivitystyön yhteydessä tunnistettiin erilaisia heikkoja sekä vahvoja vuoden 2020 aikana esiin nousseita signaaleja. Skenaarioiden päivittämisessä hyödynnettiin laajasti erilaisia asiantuntija-arvioita koronapandemian vaikutuksista sekä kevään 2020 jälkeen julkaistuja tulevaisuus-ja skenaariotarkasteluja. Lisäksi skenaarioihin ja niihin varautumiseen liittyviä päivitystarpeita tunnistettiin syksyn 2020 aikana toteutetussa kolmen työpajan sarjassa, johon osallistui laaja joukko kymenlaaksolaisia toimijoita.

Lue lisää

Artikkeli: Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2.0
Raportti: Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2.0

Artikkeli: Kymenlaakson skenaariot
Raportti: Kymenlaakson 2040 skenaarioiden päivitys

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa